title

بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387

صیاد رضایی, ایرج and فرزانه, اسماعیل and اعظمی, احد and انتشاری مقدم, افسانه and شهباززادگان, سمیرا and مهرگانی, رضا (1388) بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (4). pp. 299-306. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
149kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: خودکشی یک مشکل بزرگ در بهداشت و سلامت اجتماعی می باشد. این پدیده براي سیستم بهداشت و درمان کشور پرهزینه و با معیارهاي ارزشی و فرهنگی کشور مغایرت دارد. شناخت برخی از عوامل پیش بینی خطر متعاقب انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی روي اقدام کنندگان به خودکشی توانسته، راهکارهاي مناسبی جهت پیشگیري براي برنامه ریزان اجتماعی، بهداشتی و درمانی ارایه دهد. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی خودکشی جهت بدست آوردن اطلاعات کافی در مورد ویژگی افراد فوت شده و ارائه راهکارهاي مناسب براي سیستم بهداشتی جهت پیشگیري و درمان بهتر این افراد انجام شده است. روش کار: این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی مي باشد، کلیه افراد فوت شده در اثر خودکشی از ابتداي سال 1382 تا پایان بهمن ماه 1387 که آمار مربوط به آنها در بیمارستانهاي بوعلی، فاطمی، علوي و پزشکی قانونی اردبیل ثبت گردیده، مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد افراد فوت شده 64 نفر بود. ابزار پژوهشی بکار رفته فرم محقق ساخته از مشخصات اپیدمیولوژیکی افراد فوت شده بود. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار Spss13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: در این مطالعه بالاترین موارد خودکشی موفق در دوره سنی 24-15 سال (8/43%)،در جنس مونث ( 5 / 62%) در افراد متاهل (8/57%)و در جامعه شهري (6/65%) بود. بیشترین روش بکار رفته استفاده از داروها و سموم ( 6 / 90 %) بوده است. در بین داروها و سموم به ترتیب ارگانوفسفره ها، ضد افسردگی هاي سه حلقه اي و فسفید آلومینیم قرار داشتند. نتیجه گیري: این بررسی نشان داد که ریسک فاکتورهاي مختلفی شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، محل سکونت و دستیابی آسان به داروها و سموم می باشد، در خودکشی موفق موثر می باشد و بهتر است آموزشهاي مربوط به پیشگیري و مداخلات بهداشت روانی در دهه دوم و سوم زندگی با اختصاص وقت بیشتر براي افراد مونث بخصوص متاهلین این گروه انجام پذیرد. و در جهت آموزش، پیشگیري، تشخیص و درمان مسمومیتها بویژه با داروها و سموم شایع تدابیر بیشتري اعمال گردد.

Title

The Epidemiologyic Study of Suicide in Ardabil Province from 2003 to 2009

English Abstract

objectives: Suicide is an important problem for social safety and health. This phenomenon is costly for remedy and also is against Islamic values and ethics. Recognizing some risk factors of forecasting after epidemiologic studies on people whom attempted to suicide could prepare and present outlines and proper guides for preventing by health and social planners. This research is purposed on suicide epidemiologic study to obtain full and enough data about deceased people by suicide in Ardebil province. Methods: The subjects of this descriptive, analytic and sectional research were 64 deceased people by suicide from 2003-2008, who were registered in Bualy, Fatemu, Alavi Hospital and Forensic Medicine of Ardabil Province. The Data was gathered by a researcher designed questionnaire and analyzed using SPSS software. Results: The highest rate of suicide belonged to age rank of 15-24 years (43.8 %), which occurred in female (62.5 %), married people (57.8 %) urban society (65.6 %) and patient without past chronic physical illness or psychiatric history and without pre-attempt suicide. Self poisoning by drugs and toxins were the most common used method in this case (90.6 %). Orderly the most common used drugs were Organo-Phosphorate Toxins, Tricyclic Antidepressants and Aluminum Phosphid. Conclusion: This research is indicating various risk factors such as sex, age, marriage status, residing place of society and easy access to drugs and toxins. According to obtained results, it is better or proper to accomplished related education and training of preventation and interference of mental health in second and third decades of life with allocation of much time for females (especially married). We suggest paying more attention to education, preventation, diagnosis and treatment of poisoning especially poisoning by most common drugs and toxins.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :ایرج صیاد رضایی
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
نویسنده :احد اعظمی
نویسنده :افسانه انتشاری مقدم
نویسنده :سمیرا شهباززادگان
نویسنده :رضا مهرگانی
Additional Information:Indexed in: ISC, SID, Magiran
Uncontrolled Keywords:اپیدمیولوژي ، خودکشی ، اردبیل ، مسمومیت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Epidemiology , Suicide , Ardabil , Positing
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2411
Deposited By: Dr Samira Shahbazzadegan
Deposited On:16 Mar 1390 15:10
Last Modified:23 Apr 1401 08:53

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...