title

بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387

صیاد رضایی, ایرج ، فرزانه, اسماعیل ، اعظمی, احد ، انتشاری مقدم, افسانه ، شهباززادگان, سمیرا ، مهرگانی, رضا (1388) بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (4). ص.ص.299-306. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
149kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: خودکشی یک مشکل بزرگ در بهداشت و سلامت اجتماعی می باشد. این پدیده براي سیستم بهداشت و درمان کشور پرهزینه و با معیارهاي ارزشی و فرهنگی کشور مغایرت دارد. شناخت برخی از عوامل پیش بینی خطر متعاقب انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی روي اقدام کنندگان به خودکشی توانسته، راهکارهاي مناسبی جهت پیشگیري براي برنامه ریزان اجتماعی، بهداشتی و درمانی ارایه دهد. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی خودکشی جهت بدست آوردن اطلاعات کافی در مورد ویژگی افراد فوت شده و ارائه راهکارهاي مناسب براي سیستم بهداشتی جهت پیشگیري و درمان بهتر این افراد انجام شده است. روش کار: این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی مي باشد، کلیه افراد فوت شده در اثر خودکشی از ابتداي سال 1382 تا پایان بهمن ماه 1387 که آمار مربوط به آنها در بیمارستانهاي بوعلی، فاطمی، علوي و پزشکی قانونی اردبیل ثبت گردیده، مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد افراد فوت شده 64 نفر بود. ابزار پژوهشی بکار رفته فرم محقق ساخته از مشخصات اپیدمیولوژیکی افراد فوت شده بود. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار Spss13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: در این مطالعه بالاترین موارد خودکشی موفق در دوره سنی 24-15 سال (8/43%)،در جنس مونث ( 5 / 62%) در افراد متاهل (8/57%)و در جامعه شهري (6/65%) بود. بیشترین روش بکار رفته استفاده از داروها و سموم ( 6 / 90 %) بوده است. در بین داروها و سموم به ترتیب ارگانوفسفره ها، ضد افسردگی هاي سه حلقه اي و فسفید آلومینیم قرار داشتند. نتیجه گیري: این بررسی نشان داد که ریسک فاکتورهاي مختلفی شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، محل سکونت و دستیابی آسان به داروها و سموم می باشد، در خودکشی موفق موثر می باشد و بهتر است آموزشهاي مربوط به پیشگیري و مداخلات بهداشت روانی در دهه دوم و سوم زندگی با اختصاص وقت بیشتر براي افراد مونث بخصوص متاهلین این گروه انجام پذیرد. و در جهت آموزش، پیشگیري، تشخیص و درمان مسمومیتها بویژه با داروها و سموم شایع تدابیر بیشتري اعمال گردد.

عنوان انگليسي

The Epidemiologyic Study of Suicide in Ardabil Province from 2003 to 2009

خلاصه انگلیسی

objectives: Suicide is an important problem for social safety and health. This phenomenon is costly for remedy and also is against Islamic values and ethics. Recognizing some risk factors of forecasting after epidemiologic studies on people whom attempted to suicide could prepare and present outlines and proper guides for preventing by health and social planners. This research is purposed on suicide epidemiologic study to obtain full and enough data about deceased people by suicide in Ardebil province. Methods: The subjects of this descriptive, analytic and sectional research were 64 deceased people by suicide from 2003-2008, who were registered in Bualy, Fatemu, Alavi Hospital and Forensic Medicine of Ardabil Province. The Data was gathered by a researcher designed questionnaire and analyzed using SPSS software. Results: The highest rate of suicide belonged to age rank of 15-24 years (43.8 %), which occurred in female (62.5 %), married people (57.8 %) urban society (65.6 %) and patient without past chronic physical illness or psychiatric history and without pre-attempt suicide. Self poisoning by drugs and toxins were the most common used method in this case (90.6 %). Orderly the most common used drugs were Organo-Phosphorate Toxins, Tricyclic Antidepressants and Aluminum Phosphid. Conclusion: This research is indicating various risk factors such as sex, age, marriage status, residing place of society and easy access to drugs and toxins. According to obtained results, it is better or proper to accomplished related education and training of preventation and interference of mental health in second and third decades of life with allocation of much time for females (especially married). We suggest paying more attention to education, preventation, diagnosis and treatment of poisoning especially poisoning by most common drugs and toxins.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :ایرج صیاد رضایی
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
کلید واژه ها:اپیدمیولوژي ، خودکشی ، اردبیل ، مسمومیت
کلید واژه ها (انگلیسی):Epidemiology , Suicide , Ardabil , Positing
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2411
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :16 خرداد 1390 15:10
آخرین تغییر :10 مهر 1393 07:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...