title

بررسي رابطه QT INTERRAL باانفاركتوس حاد ميوكاردوموتاليتي آن درسه روز اول بستري در بيماران بستري بيمارستان بوعلي درچهارماهه آخر سال1380

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، الطافی, داور (1381) بررسي رابطه QT INTERRAL باانفاركتوس حاد ميوكاردوموتاليتي آن درسه روز اول بستري در بيماران بستري بيمارستان بوعلي درچهارماهه آخر سال1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
468kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بررسي به عمل آمده مطالعه اي است در خصوص 100 بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد كه بصورت مطالعه اي توصيفي – مقطعي (Cross - Sectional ) آينده نگر در چهار ماهه آخر سال 1380 هجري خورشيدي در بخش CCU و قلب بيمارستان بوعلي شهرستان اردبيل انجام شده است . در اين مطالعه بررسي رابطه بين QTcInterval با انفاركتوس حاد ميوكارد و مورتاليتي آن در 3 روز اول بستري صورت گرفته است . اساس تشخيص و انتخاب بيماران براساس شرح حال و علايم باليني ، يافته هاي الكتروكارديوگرافي و تغييرات آنزيمي بوده است . پس از انتخاب بيماران نوارهاي الكتروكارديوگرام در 3 روز اول بستري مورد بررسي قرار گرفته و QTcInterval بطريقه دستي ( Mannual) محاسبه و پس از تصحيح كردن آن بصورت QTcInterval همراه با ساير اطلاعات لازم در پرسشنامه هاي خاصي كه به اين منظور تدوين شده درج مي گرديد در ضمن بيماران در 3 روز اول بستري از نظر ابتلا به تاكي آريتمي هاي بطني يا مورتاليتي مورد پايش قرار گرفته و در صورت ابتلا به هر يك از آنها ، رابطه آن با QTcInterval مشخص شده و در فرمهاي مربوطه ثبت مي شد. اطلاعات بدست آمده بطريق آماري گردآوري شده و نتايج بصورت نمودارها و جداول تهيه شده است. نتايج كلي بدست آمده در مطالعه حاضر عبارت بوده است از : QTcInterval در جريان انفاركتوس حاد ميوكارد طولاني مي شود و ميانگين QTcInterval در روز سوم نسبت به روزهاي اول و دوم پس از انفاركتوس حاد ميوكارد طولاني تر مي باشـد ( معيارطولاني شدن QTcInterval بالاتر از 44/0 ثانيه بود ) در بيماراني كه طي 3 روز اول بستري پس از انفاركتوس حاد ميوكارد دچار تاكي آريتميهاي بطني شدند ميانگين QTcInterval در كنارآن QTdispersion طولاني تر از آنهايي بود كه دچار اين عارضه نشدند. ميانگين QTcInterval در بيماراني كه در 3 روز اول بستري دچار مورتاليتي شدند بطور معني داري طولاني تر از ساير بيماران مورد مطالعه بوده است . بيماراني كه ريسك فاكتور هايپرتانسيون را همراه با انفاركتوس حاد ميوكارد داشته QtcInterval طولانی تر از ساير بيماران مورد مطالعه بوده است. ميانگين QTcInterval در انفاركتوس نوع قدامي ( Ant MI ) طولاني تر از انواع ( Inf MI ) بوده و اين ميانگين بطور كلي در Q Wave MI طولاني تر از Non Q Wave MI بود ميانگين QTcInterval در زنان مورد مطالعه طولاني تر از مردان مورد مطالعه بود. بطور كلي در طي اين بررسي مشخص شد كه QTcInterval در جريان انفاركتوس حاد ميوكارد طولاني تر شده و اين طولاني شدن با ريسك بالاي ابتلا به تاكي آريتمي هاي بطني و مورتاليتي همراه بوده است و مي توان QTcInterval را بعنوان يك عامل پروگنوستيك بعد از انفاركتوس حاد ميوكارد به حساب آورد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :سید هاشم سزاوار
نگارنده :داور الطافی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 076
کلید واژه ها:انفاركتوس - QTcInterval - مورتاليتي- آريتمي - زنان - مردان
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :243
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :16 مهر 1388 04:59
آخرین تغییر :07 مهر 1393 04:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...