title

رضايت بيماران بستري از خدمات پرستاري

شهباززادگان, سمیرا (1389) رضايت بيماران بستري از خدمات پرستاري. در: سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی, 5-3 اسفند ماه 1389, جزیره کیش.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
2MB
[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://iranmedicallaw.com/

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: ميزان رضايتمندي بيماران يك معيار مهم براي ارزيابي كيفيت مراقبتهاي بهداشتي است و اطلاعات مهمي را از نظر برآورده شدن نيازها، ارزشها و انتظارات مددجويان در اختيار قرار مي دهد. هدف از اين تحقيق تعيين ميزان رضايت بيماران از خدمات پرستاري در بيمارستانهاي اردبيل بود. روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه اطلاعات آن بوسيله پرسشنامه‌ (مشخصات بيمار و میزان رضايت بيماران ازخدمات پرستاري) جمع آوري شد. تعداد نمونه 400 نفر بودند كه بصورت تصادفي از بين بيماران بيمـاران ترخيـص شده از بيمارستانهای دولتی شهر اردبیل انتخاب شدند، ميزان رضايت بيماران با استفاده از مقياس درجه بندي ليكرت مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهاي آماري توصيفي بررسی شدند. نتايج: بين متغيرهـاي جنس، سن و سطح تحصيلات، سابقه بستري و رضايت از خدمات پرستاري ارتباط معني دار وجود داشت. 7/57% از خدمات پرستاری "راضی" و 23/14 % "نسبتا ًراضی" بوده و 07/28% از واحدهای پژوهش از خدمات پرستاری "نارضایتی" داشتند. نتیجه گیری: خدمات پرستاري توانست در 7/57 درصد موارد رضايت واحدهاي مورد پژوهـش را جلب كند. توجه بیشتر نسبت به افزايش سطح رضايت بيماران از خدمات بهداشتي لازم است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا شهباززادگان
کلید واژه ها:رضايتمندي ، بیمار ، خدمات پرستاري
موضوعات :WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2437
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :19 آبان 1390 08:56
آخرین تغییر :25 شهریور 1391 09:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...