title

بررسي ارتباط فاصله گذاري بين مواليد بارشد جسمي كودكان زير دو سال

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، جوانبخت, زهرا (1381) بررسي ارتباط فاصله گذاري بين مواليد بارشد جسمي كودكان زير دو سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
850kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بررسي كشوري ارزيابي رشد كودكان (ANIS) در سال 1377 نشان داد درصد زيادي از كودكان دچار افت رشد هستند كه از 6 ماهگي شروع شده و در 18 ماهگي به اوج خود مي رسد و پس از آن كودك هرگز وزن از دست رفته را باز نمي يابد . بازماندگي از رشد وزني در طولاني مدت موجب كوتاه قدي تغذيه اي مي شود ، كودكاني كه به دليل اين غفلت از رشد بالقوه باز مانده اند مسئول ناتواني هاي جسمي و ذهني خود در آينده نيستند ، بلكه ما مسئول هستيم كه ميتوانيم با ابزار ساده اي بنام كارت پايش رشد در اولين مرحله كه كودك دچار اختلال رشد مي شود او را دريابيم و به او كمك كنيم . اين پژوهش تحت عنوان « ارتباط فاصله گذاري بين مواليد با رشد جسمي كودكان زير دو سال » صورت گرفت. در اين تحقيق از هر 27 مركز بهداشتي درماني تابعه شهرستان اردبيل 10 مادر واجد شرايط كه داراي حداقل 2 فرزند كه يكي از آنها سن زير 2 سال داشت انتخاب گرديد و پس از مصاحبه حضوري با مادران و تكميل پرسشنامه مربوطه و اندازه گيري قد و وزن كودكان مورد بررسي اطلاعات لازم جمع آوري و با نرم افزار آماري SPSS پردازش و بصورت نمودارها و جداول آماري توصيفي و استنباطي آناليز گرديد. طبق نتايج بدست آمده: - براساس آمار مربوط به سازمان بهداشت جهاني (WHO) فاصله گذاري بين مواليد بطور مشخص و مستقيم بعنوان يكي از عواملي كه روي سلامت جسمي كودكان تاثير مي گذارد ذكر شده است در حالي كه بر طبق كتب Text و مرجع و آكادميك اطفال ، بطور مشخص و مستقيم ارتباطي بين فاصله گذاري بين مواليد و رشد جسماني كودكان ذكر نشده است. با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش بنظر ميرسد كه نتايج اين تحقيق با نتايج كتب Text اطفال همخواني بيشتري دارد. - در اين پژوهش نيز ارتباط مستقيمي بين فاصله گذاري بين مواليد و رشد جسماني كودكان زير دو سال بر اساس دو شاخص منحني رشد و وجود بيماري بدست نيامد. - بين فاصله مناسب بين مواليد و وزن بدو تولد كودكان رابطه معني داري وجود ندارد ولي نتايج نشان ميدهد با افزايش فاصله سني بين مواليد وزن بدو تولد نيز افزايش مي يابد ولي اين افزايش معني دار نيستنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :زهرا جوانبخت
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 089
کلید واژه ها:فاصله گذاري بين فرزندان - رشد جسماني - كودكان زير دو سال
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :245
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :16 مهر 1388 05:54
آخرین تغییر :09 دی 1391 10:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...