title

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران داراي كودك زير دو سال تحت پوشش مراكز بهداشتي – درماني شهر اردبيل در خصوص درمان سرپايي در منزل در سال 79

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، مدبر رز, نادر (1381) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران داراي كودك زير دو سال تحت پوشش مراكز بهداشتي – درماني شهر اردبيل در خصوص درمان سرپايي در منزل در سال 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
871kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : پژوهش حاضر به بررسي « ميزان آگاهي مادران و عملكرد مادران داراي كودك زير دو سال تحت پوشش مراكز بهداشتي ، درماني شهر اردبيل در خصوص درمان سرپايي اسهال در منزل در سال 1380 » مي پردازد . اين تحقيق با مطالعه در رابطه با موضوع مورد بررسي از تير ماه 80 شروع شد و پس از انجام مطالعه مقدماتي ، پروپوزال و پرسشنامه تهيه و تنظيم گرديد . پرسشنامه داراي 20 سوال در خصوص نحوه تغذيه اصولي و صحيح تنظيم شده بود . به تعداد 290 مورد تکثير شده و توسط مادران داراي كودك زير 2 سال كه به مراكز بهداشتي ، درماني شهر اردبيل مراجعه كرده بودند تكميل گرديد . پس از تكميل پرسشنامه داده هاي خام آن توسط نرم افزار رايانه اي SPSS استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در بخش تجزيه و تحليل از آزمون كي دو و نيز فراواني و درصد متغيرها استفاده شد. بطور خلاصه نتايج زير بدست آمد . مادراني كه تعداد زايمان زياد داشتند فرزندان آنها اسهال بيشتري داشت . مادراني كه سطح سواد بالايي داشتند كودكانشان كمتر دچار اسهال شده است . ميزان در آمد خانواده تاثير چنداني در ابتلا كودكان آنها به اسهال ندارد . استفاده از آب آشاميدني و بهداشتي در ابتلا كمتر كودكان به اسهال موثر است . جنسيت تاثير چنداني در ابتلا به اسهال ندارد . اشتغال مادران در ابتلا كودكان آنها به اسهال تاثير دارد . مادراني كه شاغل هستند كودكانشان بيشتر دچار اسهال مي شوند . آگاهي مادران از اصول تغذيه سالم و بهداشتي در ابتلا كمتر فرزندان آنها به اسهال تاثير داردنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :نادر مدبر رز
کلید واژه ها:اسهال - كودكان - مادران - درمان
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :252
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 05:13
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:53

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...