title

بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر

پورفرضی, فرهاد and انتشاری مقدم, افسانه and یزدانبد, عباس and تذکری, زهرا and فرزانه, اسماعیل and میرزا رحیمی, مهرداد (1390) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). pp. 24-32. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
195kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر IBS ) Irritable Bowel Syndrome) نوعی اختلال عملکردی روده ای است که شیوع بالائی در کلیه کشورهای دنیا و از جمله ایران دارد. با توجه به عدم وجود درمان مؤثر و مزمن بودن بیماری که معمولاً با تشویش و اضطراب بیماران و درمانده شدن پزشک معالج همراه است، پیدا کردن راه حل درمانی مؤثرتری که بتواند علائم بیماران از جمله درد شکم و تغییرات اجابت مزاج را کنترل نماید، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بیماری IBS مي باشد. روش کار: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار که بر اساس معیارهای RomeII با تشخیص IBS به درمانگاه گوارش مرکز آموزشي درماني امام خمینی مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و به مدت چهار هفته تحت درمان با ماست پروبیوتیک (31 بیمار) و ماست معمولی (29 بیمار) که توسط کارخانه کدبندی شده بود قرار گرفتند. قبل از شروع درمان، در آخر هفته دوم و چهارم درمان و نیز دو هفته بعد از اتمام درمان از نظر بهبود در علائم بررسی شدند و اطلاعات وارد پرسشنامه گردید و سپس داده ها با استفاده ازآزمون های تی مستقل و کای دو توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 تجزیه و تحلیل شد. نتایج دو گروه مداخله و کنترل با يکديگر مقایسه شدند. یافته ها: يافته ها نشان داد 36 نفر (60%) از بیماران زن و 24 نفر (40%) مرد بودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده 9±1/34 سال بود و دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار نداشتند. از نظر مدت، زمان شروع بیماری در دو گروه تقریباً مشابه بود. میانگین زمانی شروع علائم در گروه مداخله 1/5±7/5و در گروه كنترل 9/4 ± 5/6 سال بود. بعد از مداخله علائم بالینی در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در گروه مداخله شدت درد و نفخ کاهش یافته است که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p)، لیکن مصرف ماست پروبیوتیک تأثیری در علائم بالینی از جمله سوزش سردل، تهوع، دفعات اجابت مزاج و قوام مدفوع نداشت (05/0<p). نتیجه گیری: افزودن ماست پروبیوتیک به رژیم غذایی بیماران می تواند در بهبودی علایم IBS خصوصا درد و نفخ شکم موثر واقع گردد. با در نظر گرفتن شیوع بالای IBS و نبود درمان های موثر، ارائه روش درمانی که حتی باعث بهبودی جزئی در علایم بیماری شود، دستاورد مهمی محسوب می شود.

Title

The Effect of Probiotic Yogurt on Controlling the Symptoms of Irritable Bowel Syndrome

English Abstract

Background & Objectives: Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder that is common through the world including Iran. Because of its chronic nature and lack of effective treatment, patients are always anxious and stressful and physicians are also exhausted of untreated patients. The cause of IBS is unclear and it has not effective treatment Therefore, there is a need to find and introduce a proper method of treatment to control symptoms including abdominal pain and defecation changes. This study was aimed to determine the effectiveness of probiotic yogurt on the general relief of symptoms associated with IBS. Methods: Subjects were recruited from patients of gastroenterology clinic in Imam Khomeini Hospital, Ardabil. A total of sixty patients fulfilling the Rome II criteria took part in this study. Subjects were randomized into two groups of trial and control. Pre- and post- treatment symptoms were investigated using a questionnaire. Thirty one patients received probiotic and 29 patients normal yogurt for 4 weeks. Bottles of yoghurt were manufactured, and coded by a company. Both participants and researcher were blinded for the bottles' code. The symptoms were followed before and after two and four weeks of treatment and two weeks postdiscontinuing of trial, too. Data were analyzed by SPSS (Ver.17)and differences between groups were compared statistically using of chi-square and t-test. Results: A total number of 60 patients were recruited in this study of whom 36 (60%) were female and 24(40%) male. The average age of participants was 34.1±9 which did not differ between two groups. The onset of symptoms did not show any difference between two groups. The trial group had a history of 5.7±5.1 years while this was 6.5±4.9 for the controls. In overall, patients who were given probiotic yogurt had shown a better response in the control of abdominal pain and flatulence than those who were treated with normal yogurt. There was not a significant difference between two groups in the response to treat for other symptoms including epigastric pain, vomiting, frequency of defecation and feces consistency. Conclusion: According to our research, adding probiotic yogurt to the patient diet may help ease symptoms of IBS especially, abdominal pain and flatulence. Considering the high prevalence of irritable bowel syndrome and the lack of effective therapies, even a slight reduction in symptoms can have positive public health consequences.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فرهاد پورفرضی
نویسنده مسئول :افسانه انتشاری مقدم
Additional Information:Indexed in: Google Scholar, Index Copernicus, IranMedex, ISC, Magiran
Uncontrolled Keywords:نفخ شکم ؛ سندرم روده تحریک پذیر ؛ ماست پروبیوتیک
کلیدواژه ها (انگلیسی):Flatulence ; Irritable Bowel Syndrome ; Probiotic Yogurt
Subjects:WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:2528
Deposited By: Dr Farhad Pourfarzi
Deposited On:09 May 1390 10:05
Last Modified:19 May 1398 14:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...