title

بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز

مظلومی, سجاد ، بابائی, علی اکبر ، فضل زاده دویل, مهدی ، ابوئی, احسان ، بدیعی نژاد, احمد ، حاج پورسوق, خداداد (1387) بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز. طلوع بهداشت ــ 7 (1 و 2). ص.ص.64-71. شاپا 5127-1728

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
215kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=7512

خلاصه فارسی

سابقه و اهداف : خوردگي يكي از پيچيده ترين و پرهزينه ترين مشكلات مربوط به توليد آب آشاميدني مي باشد. خوردگي مي تواند بر روي سلامتي عمومي، پذيرش عمومي يك منبع آب و هزينه هاي تأمين آب آشاميدني اثر بگذارد. اين تحقيق با هدف تعيين پتانسيل خورندگي آب آشاميدني شهر شيراز در سال 1386 و 1387 و با استفاده از شاخص هاي خورندگي لانژليه، رايزنر، تهاجمي و پوكوريوس انجام گرفت. روش بررسي: اين مطالعه بر روي تمامي 72 حلقه چاه تامين كننده آب شهر شيراز و هم چنين سد درودزن صورت گرفت. عمل نمونه برداري مطابق با دستورالعمل استاندارد متد انجام شد كه براي اين كار نمونه برداري به روش ساده انتخاب شد. نتايج: نتایج نشان مي دهد كه ميانگين و انحراف معيار دما برابر با: 22.48 و2.93 درجه سانتی گراد، pH برابر با:0.28 ± 7.69، pHs برابر با0.24 ± 6.83، كل جامدات محلول برابر با 656.8 و 19.06 ميليگرم در ليتر، سختي كلسيم برابر با 465.37 و 121 ميلي گرم در ليتر و قليائيت كل برابر با 271.6 و 67 ميليگرم در ليتر مي باشد. همچنين براي شاخص لانژليه به ترتيب برابر 0.86 و 0.23 و براي شاخص رايزنر به ترتيب 5.95 و 0.36 می باشد. محاسبات انجام شده براي شاخص هاي تهاجمي و پوكوريوس نشان مي دهد که ميانگين و انحراف معيار براي شاخص تهاجمي برابر10.54 و 0.23 و براي پوكوريوس برابر 0.15 ± 8.06 می باشد. بررسي انديسهاي خوردگي نشان دادند كه آب آشاميدني شهر شيراز در اكثر موارد داراي پتانسيل رسوبگذاري مي باشد و تنها در موارد كمي داراي پتانسيل خوردگي كمي مي باشد. بحث و نتيجه گيري: با توجه به اين دو شاخص لانژليه و رايزنر چاههاي تأمين كننده آب شرب شهر شيراز و سد درودزن داراي پتانسيل نسبتاً رسوبگذار هستند و در اين جهت اقداماتي مانند استفاده از بازدارنده هاي رسوب مانند تركيبات فسفاته استفاده شود.

عنوان انگليسي

Corrosion and Scaling Potential of Shiraz drinking water

خلاصه انگلیسی

Corrosion is one of the complexity and expensive problems related to drinking water. Corrosion can affect on public health,acceptance a drinking water source and charge of it. Object of This was appointment the corrosion potential of drinking water in Shiraz city in 2007- 2008 by means of corrosion and stability index (Langlier Saturation Index, Ryznar Stability Index, aggressiveness index and Pockurius Scaling Index). The results show that the mean and standard deviation of Langlier Saturation Index was equal to 0.86 and 0.23, respectively and for Ryznar Stability Index (RSI) was equal 5.95 and 0.36, respectively. Obtained results showed that the mean and standard deviation for Aggressiveness Index (AI) and Pockurius Scaling Index (PSI) was equal to 10.54 and 0.23 and 8.06 and 0.15, respectively. By survey of corrosion indexes it was founded that the most of these indexes in produced water of Shiraz drinking water have scaling potential and only in instance station have orrosion potential.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سجاد مظلومی
کلید واژه ها:پتانسيل خوردگي، رسوب گذاري، انديس هاي خوردگي ، آب شرب، شهر شيراز
کلید واژه ها (انگلیسی):corrosion potential, scaling, corrosion indexes, drinking water, Shiraz city
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2532
ارائه شده توسط : مهندس مهدی فضل زاده دویل
ارائه شده در تاریخ :05 دی 1390 07:41
آخرین تغییر :17 بهمن 1391 13:30

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...