title

بررسي ميزان رضايت دانشجويان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

محمدیان اردی, علی and خانبابازاده قدیم, مژگان (1388) بررسي ميزان رضايت دانشجويان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). pp. 55-61. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
120kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: هر سازمان ارائه دهنده كالا و خدمات موظف است بطور دائم نظر مشتريان را به عنوان بازخورد داشته باشد تا كاستي ها مشخص و برنامه ها بر پايه آن، مسير رشد و بهينه شدن را طي كند. پژوهش حاضر در راستاي مشتري گرايي به اجرا در آمده و هدف آن سنجش ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از عملكرد دانشكده ها، مديريت آموزشي، مديريت دانشجويي، فرهنگي و اداره مشاوره مي باشد. روش کار: در یک مطالعه توصيفي تعداد 705 نفر از دانشجويان مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه بود كه به منظور اطمينان از كفايت مفهوم در اندازه گيري از روايي محتوي و با بهره گيري از نظرات برخي ازاساتيد و صاحب نظران استفاده شده است. براي تأييد پايايي ابزار اندازه گيري تعداد 10 نفر از آزمودنيها انتخاب وپرسشنامه در ميان آنان توزيع و پس از تكميل جمع آوري گرديد. بعد از 15 روز از اجراي آزمون اول، آزمون دوم روي همان گروه انجام شد و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS13 ضريب آلفاي كرونباخ 86/0 بدست آمد كه پايايي ابزار را نشان مي دهد. داده هاي جمع آوري شده در مرحله اول با روشهاي آمار توصيفي بررسي و در مرحله بعد براي تعيين تفاوت بين نظر گروهها از آزمونهاي T Test مستقل و آناليز واريانس استفاده شد. یافته ها: هیچکدام از واحدهای دانشگاه نمره بالاتر از متوسط کسب ننمودند و دو واحد آموزش دانشکده ها و مدیریت آموزشی نمره متوسط از رضایت دانشجویان را کسب كردند و میانگین بقیه واحدها پایین تر از حد متوسط استخراج گردید. دانشجويان بومي دانشگاه از دانشكده ها و مديريت آموزشي رضایت بیشتری داشتند در حالیکه میانگین رضايت دانشجويان غير بومي از حوزه مديريت دانشجويي فرهنگي و مركز مشاوره بيشتر بود. نتیجه گیری: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از عملکرد واحدها بویژه مدیریت دانشجویی فرهنگی و مشاوره فاقد رضایت نسبی بودند. لذا نیاز است مدیران ارشد در این زمینه اقدامات لازم را برای بهبود کیفیت امور انجام دهند.

Title

Students, Satisfaction with Different Units Functions in Ardabil University of Medical Sciences

English Abstract

Background & Objectives: Every organization which is a provider of service or a product is always responsible for seeking clients, comments as feedbacks so to identify the shortcomings and on the basis of their comments, plans can go through the growth and improvement. The present study, from the view of client tendency, is aimed at measuring the rate of Ardabil University of Medical sciences students' satisfaction with the practices of faculties, educational management, student-cultural management and the counseling unit. Methods: In this descriptive study, 705 students from all faculties were questioned. The main instrument for data collection was a questionnaire in which, in order to assure the adequacy of the concept in, measurement, content validity was used and it was applied according to the comments of some instructors. To confirm the reliability of the questionnaire, 10 subjects were chosen and the questionnaires were distributed and then collected. After 15 days of interval from the first administration, the readministration on the same group was done and the reliability of the test became 0.86 using Alpha cronbach. The data in the first stage were investigated through descriptive statistical methods SPSS 13 and in the next stage in order to determine the difference between group comments, the independent T-Test and ANOVA were used. Results: None of the units of the university got scores above average and the two units of education in the faculties and education management got an average score from student satisfaction and the mean of other units was below average. Native students of the university were more satisfied with the faculties and educational management whereas the mean of nonnative students, satisfaction was higher in student-cultural management and the counseling center. Conclusion: Student dissatisfaction with the functions of student-cultural management and the counseling unit is a shortcoming which requires the people in charge to take necessary measures to improve the quality of affairs.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی محمدیان اردی
Additional Information:این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی با همین عنوان است. که بجای گزارش نهایی ارائه شده است
Uncontrolled Keywords:رضايتمندي ، مديريت ، واحدهاي دانشگاه ، رضايت دانشجويان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Satisfaction, Management, Education Units, Students’ satisfaction
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:2551
Deposited By: Dr Ali Mohammadian
Deposited On:15 May 1390 12:25
Last Modified:30 Sep 1394 10:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...