title

بررسي رابطه ملاسما با كيست هاي تخمداني و هورمونهاي جنسي مربوطه

عدالتخواه, حسن ، امانی, فیروز ، میرزانمدی, محمود (1380) بررسي رابطه ملاسما با كيست هاي تخمداني و هورمونهاي جنسي مربوطه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
808kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
88kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ملاسما هايپرملانوزيس اكتسابي شايعي است كه بيشتر ، نواحي در معرض نور بدن را درگير مي كند ( اغلب صورت ) و در زناني كه OCP مصرف مي كنند و تعدادي از زنان حامله همزمان با پيشرفت حاملگي و نيز زناني كه نه حامله هستند و نه OCP مصرف مي كنند و بطور نادر در مردان ديده مي شود . در اين طرح 202 زن ارزيابي شدند تا ببينيم رابطه اي بين ملاسما با كيستهاي تخمداني و هورمونهاي جنسي مربوط با آن (DHEA.S, 17-OH Prog ,Prolact ,Test ,LH , FSH ) وجود دارد . روش تحقيق : روش مطالعه بصورت Case - Control بود كه 101 بيمار ملاسمايي ( كه حامله نبودند و OCPمصرف نمي كردند و ساير عوامل مستعد كنندة شناخته شدة ملاسما را نداشتند ) در سنين باروري انتخاب شدند. بعد 101 زن سالم با همان شرايط ( گروه كنترل ) گزينش گرديدند. نتايج: افراد شركت كننده در طرح سن بين 45-17 سال داشتند در گروه بيماران 64 زن سابقة حاملگي نرمال را مي دادند و بقيه يا مجرد بودند يا سابقه حاملگي نداشتند. 91 نفر هم هيچگونه سابقه اي از مصرف OCP را نمي دادند. در اين گروه ميزان هيرسوتيسم (3/23%) ريزش موي اندروژنيك (9/12%) و آكنه (4/64%) بود . تفاوت معني داري بين تغييرات سطوح سرمي هورمونهاي مذكور در دو گروه مشاهده نشد (05/0 p >) ولي ميزان كيستهاي تخمداني در گروه ملاسمايي بطور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (01/0 = p). يافته ها ، نقش احتمالي كيستهاي تخمداني را در ايجاد و ابقاء ملاسما نشان مي داد. همچنين با توجه به فزوني هيرسوتيسم در گروه ملاسمايي احتمال نقش عوامل مشترك در ايجاد هر دو بيماري را مطرح كرد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن عدالتخواه
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :محمود میرزانمدی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 043
کلید واژه ها:ملاسما - كيستهاي تخمدان - هورمونهاي جنسي - هيرسوتيسم - ريزش موي اندروژنيك
موضوعات :WQ مامایی
WR بیماریهای پوست
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :256
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 05:39
آخرین تغییر :26 فروردین 1397 10:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...