title

بررسی ارتباط ویژگیهای فردی مدیران ادارات تربیت بدنی و روسای هیات های ورزشی استان اردبیل با سبک های حل تعارض سازمانی آنها

نریمانی, محمد and نقی زاده باقی, عباس and کابلی, توفیق (1385) بررسی ارتباط ویژگیهای فردی مدیران ادارات تربیت بدنی و روسای هیات های ورزشی استان اردبیل با سبک های حل تعارض سازمانی آنها. Masters (پایان نامه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

Full text not available from this repository.

Persian Abstract

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مرتبط با سبک های حل تعارض مدیران سازمان تربیت بدنی می باشد.نمونه آماری این تحقیق شامل 180 نفر از روسای ادارات و مدیران هیئت های ورزشی سازمان تربیت بدنی استان اردبیل در سال 1385 می باشد.این تحقیق از نوع همبستگی بوده و همچنین از روش علی مقایسه ای نیز جهت میانگین نمرات گروهها استفاده شده است. در این پژوهش سبک های حل تعارض مدیران به عنوان متغیر ملاک و متغیر های سن ، سابقه خدمت، میزان رضایت از درآمد و حرفه خود ، جنسیت و ورزشکار بودن به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و آزمون سبک های حل تعارض رحیم استفاده شد ه است. در تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تی تست مستقل با استفاده از نرم افزارspss استفاده و نتایج زیر بدست آمد: 1.بین متغیر سن و سبک حل تعارض از نوع تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 2.بین متغیر سابقه خدمت و سبکهای حل تعارض تسلط و همسازی مدیران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 3.بین متغیر سابقه خدمت و سبکهای حل تعارض تشریک مساعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 4.بین متغیر رضایت از درآمدو سبکهای حل تعارض تسلط مدیران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد(P≤0.05) 5.بین متغیر رضایت از درآمدو سبکهای حل تعارض تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 6.بین متغیر رضایت از حرفه خودو سبکهای حل تعارض از نوع تسلط و مصالحه مدیران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 7.بین متغیر رضایت از حرفه خودو سبکهای حل تعارض از نوع تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 8.تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دو گروه از مدیران زن و مرد در سبک های حل تعارض تسلط و تشریک مساعی وجود دارد(P≤0.05). 9.تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دو گروه از مدیران ورزشکار و غیر ورزشکاردر سبک های حل تعارض تسلط و تشریک مساعی وجود دارد(P≤0.05).Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد نریمانی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :توفیق کابلی
Uncontrolled Keywords:سبک های حل تعارض ، مدیران ، سن ، سابقه خدمت ، میزان رضایت از درآمد
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Science General
ID Code:2562
Deposited By: Dr Abbas Naghizadeh-Baghi
Deposited On:15 May 1390 08:46
Last Modified:21 Jun 1391 07:56

Repository Staff Only: item control page