title

بررسي فراواني HBSAG،HCVAB در بيماران مبتلا به سيروزكبدي

یزدانبد, عباس ، جستان, مارینا ، بشردوست, بهمن ، مجیدپور, علی ، ارحمی دولت آبادی, علی (1378) بررسي فراواني HBSAG،HCVAB در بيماران مبتلا به سيروزكبدي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

5MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
986kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سيروز عبارت است از فيبروز كبد و تشكيل ندولهاي رژانراتيو كه بصورت غير قابل برگشت بوده و غايت بيماريهاي مزمن كبدي مي باشد. شايعترين علت آن در دنياي غرب مصرف الكل مي باشد، ولي سيروز ناشي از هپاتيت B در آفريقا و قسمتي از آسيا شايع است . شواهد اپيدميولوژيك و سرولوژيك حاكي از آن است كه هپاتيت ويروسي ( B يا C ) ممكن است عامل ايجاد كننده سيروز بعد از نكروز با علت نامعلوم ( Cryptogenic ) در يك چهارم تا سه چهارم بيماران باشد. در مناطقي كه عفونت هپاتيت B آندميك است ( نظير آسياي جنوب شرقي و جنوب صحراي آفريقا ) در حدود 15% جمعيت در ابتداي دوران زندگي به اين ويروس آلوده مي شوند و يك چهارم از اين ناقلين مزمن در نهايت مبتلا به سيروز مي شوند. هدف از اين تحقيق بررسي ماركرهاي ويروسي (HBSAg وHCVAb) در بيماران سيروزي شناخته شده بود ، و نمونه مورد نظر از بين بيماران مراجعه كننده به بيمارستانها و كلينيكهاي خصوصي و دولتي شهرستان اردبيل انتخاب گرديد . از 102 بيمار مورد مطالعه كه ماركرهاي ويروس در آنها چك شد ، 59 نفر (8/57%) HBSAg مثبت و 4 نفر (9/3%) HCVAb مثبت و 43 نفر (2/42%) HBSAg و HCVAb منفي داشتند. از بين آنهائيكه ماركرهاي ويروسي منفي داشتند 5 نفر مبتلا به بيماري شناخته شده بودند كه شامل يك مورد كوليت اولسرو ، يك مورد سيروز صفراوي اوليه (PBC) 2 مورد هپاتيت اتوايمون و يك مورد ويلسون بود و بقيه بيماران ماركر منفي از نظر علت سيروز بررسي و مطالعه دقيق نشده بودند . رابطه بين جنس و مثبت يا منفي بودن HBSAg معني دار بود ( p<0.001 ) بطوريكه 4/25% از افراد HBSAg مثبت را زنان و 6/74% را مردان تشكيل مي دادند. ولي بين مثبت و منفي بودن HCVAb و جنسيت رابطه خاصي حاصل نشد (p>0.5) . ميانگين سني افراد مورد مطالعه در زنان 1/52سال و در مردان 57 سال بود كه بين سن و جنس رابطه معني دار وجود نداشت (test : p = 0.9 and ANOVA: P = 0.09 s Bartlett ). همچنين ارتباط بين HBSAg با سن و HCVAb با سن معني دار نبود .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عباس یزدانبد
استاد مشاور :مارینا جستان
استاد مشاور :بهمن بشردوست
استاد مشاور :علی مجیدپور
نگارنده :علی ارحمی دولت آبادی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 004
کلید واژه ها:HBSAg - HCVAb - سيروز - هپاتيت - ويروس
موضوعات :WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :257
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 05:45
آخرین تغییر :09 آذر 1391 08:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...