title

بررسي فراواني اختلالات روانپزشكي در بيماران بستري در بخش رواني بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در طول دو سال از دي ماه 1377 تا دي ماه 1379

مولوی, پرویز ، عالیقدری, مرتضی ، تمدن, علیرضا ، صادقی موحد, فریبا ، سجادی, علی (1380) بررسي فراواني اختلالات روانپزشكي در بيماران بستري در بخش رواني بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در طول دو سال از دي ماه 1377 تا دي ماه 1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
529kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : نظر به لزوم وجود اطلاعاتي جامع و فراگير در مورد شيوع و توزيع فراواني بيماريها در جامعه، براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني مناسب و متناسب و با توجه به عدم وجود اطلاعات كافي در اين زمينه در كشور ما ، بويژه در مورد بيماريهاي رواني ، ضرورت پژوهشي در مورد همه گيري شناسي بيماريهاي رواني احساس مي شد . در اين پژوهش كه يك نوع مطالعه توصيفي است ، بيماران بستري در بخش رواني بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل ، از آغاز ديماه 1377 تا آغاز ديماه 1379 ، از نظر سه متغير مهم سن ، جنس و تشخيص مورد بررسي قرار گرفته اند . جامعه مورد مطالعه را 755 نفر شامل 499 مرد و 256 زن در طيفي از 14 تا 96 سال با ميانگين سني 31 سال تشكيل داده اند . يافته هاي پژوهش نشان داد كه بيش از 66% بيماران را مردان و حدود 33% را زنان تشكيل مي دهند و گروه سني 35-26 سال بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است. همچنين نشان داده شد كه اسكيزوفرني با در برگرفتن بيش از 32% تشخيصها شايعترين علت بستري بيماران بوده است و پس از آن اختلال دو قطبي (3/ 18%) و افسردگي ماژور (7/10%) دومين و سومين تشخيصهاي شايع اند در مورد زنان شايعترين تشخيص ، اختلال دو قطبي بود .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :پرویز مولوی
استاد مشاور :مرتضی عالیقدری
استاد مشاور :علیرضا تمدن
استاد مشاور :فریبا صادقی موحد
نگارنده :علی سجادی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 047
کلید واژه ها:بيماريهاي رواني - اسكيزوفرني - اختلال دوقطبي
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :259
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 05:56
آخرین تغییر :10 دی 1391 20:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...