title

مقایسه افسردگی و اضطراب زنان سترون شده و غیر سترون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی تبریز

نوری زاده , رقیه and ایوان بقاء, ریحانه and رنجبر کوچکسرایی, فاطمه and پزشکی, محمد زکریا (1386) مقایسه افسردگی و اضطراب زنان سترون شده و غیر سترون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی تبریز. در: سمینار ملی زن، بهداشت، سلامتی, 5 اردیبهشت ماه 1386, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.

[img]
Preview
Text - Published Version
424kB

Persian Abstract

مقدمه: یکی از مسائلی که اخیرا توجه اکثر محافل جهانی را به خود معطوف داشته، افزایش سریع جمعیت می باشد. جامعه پزشکی، روشهای موثری جهت تنظیم باروری عرضه نموده که یکی از آنها سترون سازی زنان می باشد. تعدادی از زنانی که سترون سازی را انتخاب می کنند، ممکن است به یک سندرم نوروتیک مبتلا شوند. این سندرم به صورت درد، افسردگی و فقدان میل جنسی تظاهر می نماید. توانایی تولید مثل برای زنان معنای سمبولیک مهمی دارد و با تصویر بدنی و هویت فردی وی در ارتباط است.، لذا آثار ناشی از فقدان توانایی باروری باید مورد توجه قرار گیرد. اهداف پژوهش: 1- تعیین و مقایسه میزان افسردگی و اضطراب زنان سترون شده و غیر سترون 2- تعیین میزان پشیمانی بعد از عمل زنان سترون شده مواد و روش مطالعه: مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی شامل 150 زن سترون شده طی 10-1 سال اخیر و 150 زن غیر سترون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی تبریز می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد افسردگی و اضطراب زونگ و نیز سوالاتی در مورد مشخصات افراد و سنجش پشیمانی بعد از عمل بود که بوسیله واحدهای مورد پژوهش تکمیل و توسط SPSS نسخه 5/11 آنالیز شد. نتایج:مقایسه میانگین افسردگی واحدهای مورد پژوهش، اختلاف معنی داری را نشان نداد، اما میانگین اضطراب زنان سترون شده به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود(03/0 = P ). نیز میزان پشیمانی بعد از عمل زنان سترون شده 6 درصد بود که با کشمکش با همسر به هنگام تصمیم گیری جهت عقیمی ارتباط معنی داری داشت(001/0 > P ). بحث: تفاوتهای شخصیتی و قدرت سازگاری افراد در مواجهه با تغییرات، متذکر اهمیت مشاوره قبل از عمل و سیستم پیگیری بعد از عقیمی در جهت ارتقاء سطح سلامت روان زنان می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه نوری زاده
Uncontrolled Keywords:افسردگی - اضطراب - پشیمانی بعد از عمل - سترون سازی
Subjects:WM Psychiatry
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2609
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:12 Jun 1390 08:00
Last Modified:09 Dec 1391 11:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...