title

بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد كاربرد، فوايد و عوارض ناشي از طب سوزني

اخوان اکبری, قدرت ، میرزا رحیمی, مهرداد ، اخوان اکبری, پوران ، رحیم زاده, پوپک (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد كاربرد، فوايد و عوارض ناشي از طب سوزني. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
655kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.israpm.org

خلاصه فارسی

مقدمه: طب سوزني يك روش درماني با قدمت بيش از 2000 سال بوده و ريشه در طب سنتي چين(TCM) دارد. با قرار دادن سوزنهايي كه نقاط انتخابي را تحريك مي كنند، انرژي حياتي در بدن جريان پيدا كرده و اعمال بدني تنظيم مي گردد. طب سوزني در درمان درد و تهوع و استفراغ پس از جراحي و شيمي درماني و حاملگي موثر است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان آشنايي و ارزيابي كاربرد و كارايي طب سوزني در جمعيت مورد مطالعه بوده است. روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه در 2000 زن به صورت مصاحبه انجام شده است. اطلاعات در پرسشنامه از قبل طراحي شده جمع اوري گرديد. نتايج با استفاده از آمار توصيفي در قالب جداول فراواني و فراواني نسبي در نرم افزار آماري SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: 44 نفر از افراد مصاحبه شونده(2/2%) با ميانگين سني 37 سال، با طب سوزني آشنايي داستند. در ميان اين افراد، 21 نفر(47/7%) از افراد آشنا با طب سوزني داراي تحصيلات بالاتر ديپلم و 29 نفر(65/9%) خانه دار بودند. 27 نفر (61/3%) طب سوزني را كاري بهداشتي 29 نفر (65/9%) داراي اثر مفيد و 14 نفر(31/8%) ان را موثر تر از درمانهاي طبي و جراحي مي دانستند. 12 نفر(27/3%) از اين افراد از طب سوزني استفاده كرده بودند. 18 نفر(40/9%) اظهار داشتند كه امكان دسترسي به طب سوزني وجود دارد. بحث: در اين مطالعه ميزان آشنايي و استفاده از طب سوزني نسبت به مطالعات مشابه پايين تر بوده است. با توجه به اثرات مفيد طب سوزني در بيماريهاي مختلف(بويژه درد) لزوم اطلاع رساني بيشتر در اين زمينه ضروري است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :قدرت اخوان اکبری
نویسنده :مهرداد میرزا رحیمی
نویسنده :پوران اخوان اکبری
نویسنده :پوپک رحیم زاده
کلید واژه ها: طب سنتي چين ، طب سوزني ، جامعه
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

W حرفه پزشکی
WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2615
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :09 مهر 1392 08:08
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 09:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...