title

مقایسه تاثیر 24 ساعت بیخوابی بر توان هوازی و بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر فعال

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، نجفی, احسان (1387) مقایسه تاثیر 24 ساعت بیخوابی بر توان هوازی و بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر فعال. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر 24 ساعت بیخوابی بر توان هوازی و بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر فعال بود . به همین منظور از میان دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی تعداد 30 نفر به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل با تعداد 15 نفر برای هر گروه تقسیم شدند. در انتدا از آزمودنی ها آزمون بی هوازی وینتگیت و پس از حدود 30 دقیقه استراحت آزمون هوازی بروس بعمل آمد و اطلاعات مربوط به این آزمون ها ثبت شد. سپس از آزمودنی ها بعد از 24 ساعت محرومیت از خواب مجددا همان آزمون ها بعمل آمد . نتایج نشان داد که 24 ساعت محرومیت از خواب باعث کاهش معنی دار در توان هوازی بیشینه می شود ولی بر توان بیهوازی تاثیر معنی داری ایجاد نکرد.

عنوان انگليسي

The comparison effect of sleep deprivation on aerobic and anaerobic tests in male university students


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :آیدین ولی زاده
نگارنده :احسان نجفی
کلید واژه ها:بی خوابی، توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی بیشینه، مردان فعال
کلید واژه ها (انگلیسی):Sleep loss, maximal aerobic exercise, maximal anaerobic power, active men
موضوعات :QT فیزیولوژی
WF سیستم تنفسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2654
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :27 فروردین 1391 07:44
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 08:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد