title

بررسي دموگرافيك بيماران سكته قلبي از نظرسن و جنس و سال و فصل بين سالهاي 78- 75

دوستکامی, حسین ، سقا, محسن ، عدلخواه, محمد رضا (1379) بررسي دموگرافيك بيماران سكته قلبي از نظرسن و جنس و سال و فصل بين سالهاي 78- 75. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

6MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
451kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اينكه در كشورهاي غربي درصد MI در مردان و زنان نسبت به سالهاي قبل به علت پيشرفت و تكنيكهاي پيشگيري و روشهاي مراقبت پيشرفت كرده است . ولي در كشور ما در مطالعات اخير نشان داده است كه درصد MI بيشتر شده است بنابر اين ، اين مسئله ما را بر آن داشت كه مطالعه اي در مورد بيماران سكته قلبي انجام دهيم. اين مطالعه با روش Cross - Sectional و با استفاده از گردآوري اطلاعات براساس علائم باليني و تغييرات ECG و تكميل پرسشنامه كه براساس اهداف ويژه تنظيم شده است نتايج حاصله اين گروه و چندگروه به صورت زير نشان داده شده است . در اين بررسي كه از سال 78-75 كل افراد مبتلا به MI در بيمارستان بوعلي بستري شده و تشخيص قطعي داده شده بود، نشان داد: در سال 75 تعداد كل افراد بستري شده 392 نفر بود كه 268 نفر مرد (4/68%) و 124 نفر زن (6/31%) بود. در سال 76 تعداد كل افراد بستري شده 373 نفر كه حدود 264 نفر مرد و 109 نفر زن بوده است و 8/70% مرد و 8/29% زن بود. در سالهاي 77 تعداد كل افراد بستري شده حدود 500 نفر بود كه 356 نفر مرد و 144 نفر زن بود. از كل افراد بستري شده در سال 77 حدود 2/71% مرد و 8/28% زن بود. در سال 78 تعداد كل افراد بستري شده 318 نفر بود كه 236 نفر مرد و 82 نفر زن بود كه 2/74% مرد و 8/25% زن بود.از سال 75-78 بترتيب 6/31% ، 2/29% ، 8/28% ،8/25% را زنان تشكيل مي دهند.از سال 78-75 در كل حدود 1583 بيمار با تشخيص MI بستري شده است. كه حدود 1124 نفر مرد و459 نفر را زنان تشكيل دادند. از سال 78-75 از كل افراد بستري شده (1583 نفر) حدود 256 نفر زير50 سال داشتند. از سال 78-75 از كل افراد (1583 نفر) حدود 1320 نفر بالاي 50 سال داشتند. كل افرادي كه در اين سالها در بيمارستان بوعلي با تشخيص MI بستري شده است حدود 1583 نفر بوده است . از كل افرادي كه در اين بخش بستري شده است حدود 459 نفر زن و 1124 نفر مرد بوده است . در سال 1375 ازكل افراد392 نفر، حدود 268 مرد و 124 نفر زن با تشخيص MI بستري شده بود. كه 4/68% مرد و 6/31% زن بود. در سال 1376 از كل افراد 373 نفر،حدود 264 نفر مرد و 109 نفر زن با تشخيص MI بستري شده بود . كه 8/70% مرد و 2/29% زن بود. در سال 1377 از كل افراد 500 نفر حدود 356 نفر مرد و 144 نفر زن با تشخيص MI بستري شده بود. كه 2/71% مرد و 8/28% زن بود. در سال 1378 از كل افراد 318 نفر، 236 نفر مرد و 82 نفر زن بوده است. كه 2/74% مرد و 8/25% زن بود. در بررسيها نشان داده شد كه درصد MI از سال 75 تا 78 در مردان سير صعودي داشته ولي در زنان از سال 75 تا 78 سير نزولي داشته است. بررسيها نشان داد كه درصد MI در مردان بيشتر از زنان بوده است. درسال 78 درصد MI در مردان 21/74% و در زنان 7/25% بوده است . در سال 77 درصد MI در مردان 2/71% و در زنان 8/28% بوده است. در سال 76 درصد MI در مردان 8/70% و در زنان 2/29% بوده است. در سال 75 درصد MI درمردان 4/68% و در زنان 6/31% بوده است. در محدوده 69-60 بيشترين درصد MI در مردان وجود داشت. و بعد از آن در محدوده سني 59-50 بود. در محدوده سني 69-60 بيشترين درصد MI در زنان وجود داشت و بعد از آن در محدوده سني 79-70 بود. در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به درصد MI در مردان از سال 75 حدود 4/2% افزايش و در زنان 4/2% كاهش داشته بود. در سال 77 درصد MI در مردان نسبت به درصد MI در مردان از سال 76 حدود 4/0% افزايش و در زنان 4/0% كاهش داشته بود. در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به درصد MI در مردان از سال 77 حدود 3/0% افزايش و در زنان 9/2% كاهش داشته بود. در سال 77 درصد MI در مردان نسبت به سال 75 حدود 8/2% افزايش و در زنان 8/2% كاهش داشته بود . در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به سال 76 حدود 4/3% افزايش و در زنان 5/3% كاهش داشته بود. در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به سال 77 حدود 3% افزايش و در زنان 9/2% كاهش داشته بود. در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به سال 75 حدود 9/5% افزايش و در زنان 8/5% كاهش داشته بود. در سال 76 درصد MI در مردان نسبت به سال 75 حدود 4/2% افزايش و در زنان 4/2% كاهش داشته بود. در سال 76 درصد MI در مردان نسبت به سال 77 حدود 4% كاهش و در زنان 4/0% افزايش داشته بود. در سال 76 درصد MI در مردان نسبت به سال 78 حدود 4/3% كاهش و در زنان 4/3% افزايش داشته بود. در سال 77 درصد MI در مردان نسبت به سال 78 حدود 3% كاهش و در زنان 3% افزايش داشته بود. در سال 76 درصد MI در مردان نسبت به سال 75 حدود 4/2% رشد داشته بود. در سال 77 درصد MI در مردان نسبت به سال 76 حدود 4/0% رشد داشته بود. در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به سال 77 حدود 3% رشد داشته بود. در سال 78 درصد MI در مردان نسبت به سال 75 حدود 8/5% رشد داشته بود. در سال76 درصد MI در زنان نسبت به سال 75 حدود 4/2% كاهش رشد داشته بود. در سال 77 درصد MI در زنان نسبت به سال 76 حدود 4% كاهش رشد داشته بود. در سال 78 درصد MI در زنان نسبت به سال 77 حدود 9/2% كاهش رشد داشته بود. در سال 78 درصد MI در زنان نسبت به سال 75 حدود 9/5% كاهش رشد داشته بود.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسین دوستکامی
استاد مشاور :محسن سقا
نگارنده :محمد رضا عدلخواه
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 027
کلید واژه ها:MI - زنان - مردان - قلب
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :267
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 06:47
آخرین تغییر :09 دی 1391 13:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...