title

بررسي علل ايكتر نوزادي

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، میرزارحیمی, تیبا (1380) بررسي علل ايكتر نوزادي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
279kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بيلي روبين در بدن از هم توليد مي شود. مكانيسم هاي مختلفي در ايجاد هيپربيلي روبينمي يا ايكتر نوزادي نقش دارند. شايعترين علت ايكتر فيزيولوژيك مي باشد. علل ديگري نيز چون ايكتر شير مادر و عوامل پاتولوژيك در نوزادان باعث بروز ايكتر مي شود. اين مطالعه بصورت توصيفي آينده نگر جهت بررسي علل ايكتر نوزادي در بين 140 نوزاد بستري شده به بخش نوزادان بيمارستان علي اصغر اردبيل در طول 6 ماه اول سال 1379 مي باشد. تمامي نوزادان ايكتريك بستري شده در طول اين مدت به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند و از 140 موردي كه مورد مطالعه قرار گرفت نتايج زير بدست آمد: از بين نوزادان ايكتريك انتخاب شده 3/24% موارد ناسازگاري گروه خوني RH و 1/57% ناسازگاري ABO داشتند. 43/16% ايكتر طول كشيده داشتند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :تیبا میرزارحیمی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 006
کلید واژه ها:ايكتر - نوزاد - خون
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :270
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:00
آخرین تغییر :21 مرداد 1392 11:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...