title

امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن

عالیقدری, مرتضی and حسنی, امیرحسام and نیسی, عبدالکاظم and تربتی, فرهاد (1390) امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان.

This is the latest version of this item.
[img] Text - final reserch project report
51kB
[img] Text - final reserch project report
177kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB

Official URL: http://khouzestan.srbiau.ac.ir

Persian Abstract

چکیده محدوديت منابع آب در كشورهاي واقع در مناطق خشك و نيمه خشك ، يكي از مهمترين معضلات موجود در بخش كشاورزي است. از اين رو استفاده از منابع آبي غير متعارف (از جمله پساب) در اين كشورها روز به روز از اهمیت بيشتري برخوردار مي شود. كاربرد پساب به عنوان يك منبع دائمي آب در كشاورزي علاوه بر تأمين بخشي از نيازهاي آبي اين بخش ، باعث صرفه جويي و دوام منابع آبي موجود نيز ميگردد. به كار گيري پساب در بخش كشاورزي به دليل اينكه حاوي موادي مانند املاح ، سديم ، كلر، بر، ميكروارگانيزم هاي بيماري زا ، و در برخي از شرايط فلزات سنگين و يا تركيبات آلي و معدني مضر ديگري مي باشند كاربرد بدون برنامه ريزي آنها مي تواند تبعات زيست محيطي بسيار نامطلوبي را به بار بياورد كه جبران بسياري از آنها حداقل در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود. شورشدن خاكها ، تخريب ساختمان خاك ، مسموميت گياهان و كاهش عملكرد آنها ، آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و شيوع بيماري ها نمونه هاي بارزي از اين اثرات مي باشند. به همين جهت به منظور جلوگيري از اثرات سوء كوتاه مدت و طولاني مدت كاربري پساب ، بايستي برنامه ريزي ها و تمهيدات خاصي در نظر گرفته شود. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم های معدنی سرعین جهت مصارف گونه های خاص گیاهی نمونه برداری در چهار فصل سال89-88 انجام گرفت و پس از مقایسه میانگین نتایج بدست آمده با استانداردهای موجود سازمانهای WHO،FAOوEPA وهمچنین با استفاده از طبقه بندی ویل کوکس مشخص گردید که پساب آبگرم های معدنی سرعین برای آبیاری گونه های حساس و نیمه حساس نسبت به بر و همچنین گونه های حساس نسبت به شوری مناسب است . با توجه به اینکه گیاهان زیر کشت منطقه از گروه گیاهان نیمه حساس و نیمه مقاوم نسبت به بر و نسبت به شوری میباشد لذا مشکلی برای کاربرد پساب آبگرم ها سرعین جهت آبیاری گونه های گیاهی یاد شده مشاهده نگردید. پیشنهاد میگردد به منظور حفظ بهداشت عمومی افراد آبیاری کننده پساب موردنظر پس از گندزدایی و ته نشینی اولیه جهت کاهش میزان پاتوژنها جهت آبیاری مورداستفاده قرار گیرد.

Title

(Feasibility of using hot mineral water Sarein (Ardabil for irrigation of special species of plants and provide appropriate solutions to improve

English Abstract

Abstract Water restriction in the dry climate and mid-dry regions, is one of the important problems in agriculture. Therefore the importance of using from unknown water supplies (for example effluents) increasing nowadays . Using effluent as a permanent source for agricultural uses ,therewith by elimination of water needs in agricultural uses ,cause the saving of water supplies and the continuity of water sources. Because the effluent contain materials as sodium , chloride, Boron, pathogenic microorganisms and in some cases contain heavy metals ,organics ,minerals and other adverse materials , un-programed using of effluents may be cause the adverse Environmental impacts ,that may be the restitution in short time will not impossible . salination of soil , destruction of soil structure ,plants poisoning and decreasing their operations ,surface and underground water pollution and prevalence of diseases are the effects of the un-programed using of effluents .In this research (Study the possibility of reuse of sarein spa's water effluents for irrigation of special species of plants, sampling has done for four seasons at 1388-1389 years and then the comparing the average of required results by the existent standards of WHO ,FAO,EPA and by the using of Willcox method determined that the using of sarein spa waters is suitable irrigation of sensitive and mid-sensitive species to the Boron and salinity .Noticing that cultured species at the research confine are from the mid-sensitive and mid-resistant species to Boron and salinity. Therefore we have no problem in using the spa’s effluent for irrigation of mentioned species of plants . We propose that for the regarding of public health of irrigators, use the effluents after disinfection and primary sedimentation for the declination of pathogenic microorganisms.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مرتضی عالیقدری
استاد مشاور :امیرحسام حسنی
استاد مشاور :عبدالکاظم نیسی
نگارنده :فرهاد تربتی
Uncontrolled Keywords:آبگرم معدنی ، پساب ، سرعین(اردبیل) ، گیاه
کلیدواژه ها (انگلیسی):mineral water , effluent , sarein(ardabil) , plant
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:2708
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:01 Aug 1390 07:34
Last Modified:09 Sep 1391 10:57

Available Versions of this Item

  • امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن. (deposited 01 Aug 1390 07:34) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...