title

مقایسه جنسیت جنین و ارتباط آن با مقادیر GCT در بیماران با دیابت بارداری و بدون آن

فولادی, نسرین and کارجو, زهرا and امانی, فیروز and کارجو, رضا (1390) مقایسه جنسیت جنین و ارتباط آن با مقادیر GCT در بیماران با دیابت بارداری و بدون آن. در: دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی , 15-16 شهریور 1390, اصفهان.

[img]
Preview
Text - Published Version
147kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف:دیابت بارداری با ابتلاومرگ ومیر مادری و جنینی مرتبط است.علامت اصلی دیابت بارداری، افزایش نیاز به انسولین در اواخر بارداری است که علت آن افزایش هورمون های ضدانسولینی مشتق از جفت مي باشد.که هورمون رشد جفتی(PGH)ولاکتوژن جفتی انسانی(hPL) دراین فرایند دخیل است.مطالعات اخیر نشانگر اینست که جفت جنین های دختر و پسر از نظر ساختار،عملکرد وترشحات هورمونی(مثل هورمونهای رشد)با یکدیگر متفاوت هستند.بنابراین به نظر می رسد که باید خطر ابتلا به دیابت بارداری در مادران دارای جنین های دختر و پسر متفاوت باشد.هدف از این مطالعه،بررسی رابطه بین جنسیت جنین و خطر ابتلا مادر به دیابت بارداری مي باشد. روش ها:مطالعه ی مورد-شاهدی برای بررسی رابطه بین جنسیت جنین و ابتلا مادر به دیابت بارداری انجام شد.97 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری به عنوان گروه مورد و99 زن باردار بدون دیابت بارداری به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. دو گروه،از نظربرخی متغییرهای موثر بر بروز دیابت باردای مثل سن،BMI ، وضعیت اقتصادی اجتماعی،تعداد حاملگی،سابقه تولد نوزاد با وزن بیش از4 کیلو گرم،سابقه قبلی دیابت بارداری و سابقه دیابت در خانواده با یکدیگر همسان شده و از نظرجنسیت جنین ومقدار GCT مقایسه گردیدند. نتایج:در گروه مادران دیابتیک، 57.4% از جنین ها، پسر و 42.6% دختر بودند. درحالیکه در میان مادران سالم، 39.2% جنین پسر و 60.8%جنین دختر وجود داشت. انجام آزمون آماری،تفاوت معناداری را بین جنسیت جنین در بین مادران سالم و دیابتیک نشان داد (P=0.014).در میان مادران دیابتی،مقدار متوسط GCT در مادران دارای جنین پسرmg/dl 178.4 وجنین دختر mg/dl 166.4 بود.اگرچه در مقدارGCT،بین این دوگروه اختلاف وجود داشت ولی ازنظر آماری معنی دار نبود(P=0.092).مقایسه GCT درمیان کل مادران(سالم و دیابتیک)برحسب جنسیت جنین انجام گرفت که از نظر آماری رابطه معنی داری بین جنسیت جنین و مقدارGCT بدست آمد(P=0.001). نتیجه گیری:طبق نتایج بدست آمده،مادران با جنین های پسر درمعرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت بارداری قرار دارند طوریکه مقدار GCT مادران دارای جنین پسر بیشتر از مادران دارای جنین دختر است.این نتایج امکان دارد بدلیل ترشح بیشترهورمون های دیابتوژنیک از جفت جنین های پسر نسبت به جنین های دختر باشد. لازم است مطالعات بیشتری در این رابطه و اندازه گیری سطح این هورمون ها در خون مادران دو جنس انجام شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین فولادی
نویسنده مسئول :زهرا کارجو
Uncontrolled Keywords:ديابت بارداري ، جنسیت جنین ، GCT
کلیدواژه ها (انگلیسی):Gestational diabete , GCT , infant sex
Subjects:WK Endocrine System
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:2709
Deposited By: Dr Nasrin Fouladi
Deposited On:11 Aug 1390 09:16
Last Modified:01 Dec 1391 09:12

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...