title

بررسی ايتولوژی و علائم بالينی و آزمايشگاهی و اقدامات درمانی تشنج نوزادی از پايان شهريور 77 تا آذر 79

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، محمدی, بهزاد (1380) بررسی ايتولوژی و علائم بالينی و آزمايشگاهی و اقدامات درمانی تشنج نوزادی از پايان شهريور 77 تا آذر 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

362kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
379kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ما در اين تز از بين 104 نوزادي كه در طي سال گذشته از اول شهريور سال 76 تا آخر آذر سال 79 بستري شده بودند 100 نوزاد را بصورت تصادفي انتخاب كرده و مورد بررسي قرار داديم كه اين نوزادان با شكايت اوليه تشنج در مدت زمان ذكر شده در بيمارستان علي اصغر(ع) اردبيل بستري شده بودند. اطلاعات بدست آمده دقيقا" از روي پرونده نوزادان بستري شده استخراج و سپس در جداول گنجانده شده و از روي جداول ، نمودارها بصورت نتايج تحقيقات رسم شده است . نتايج بدست آمده از جداول و نمودارها بشرح ذيل ميباشد: 1- جنس : 66% نوزادان بستري شده پسر و 34% دختر بودند يعني نسبت ابتلاء در پسران نسبت به دختران 2 به 1 است كه در رفرانسها اشاره به جنس نشده بود. در تشنج نوع سپتي سمي 65% پسر و 35% دختر بودند. 2- سن : 60% نوزادان مبتلا در هفته اول زندگي و 15% در هفته دوم و 12% در هفته سوم و 13% در هفته چهارم دچار تشنج شده اند بطور كلي در 15 روز اول زندگي 75% يعني دو سوم كل تشنجهاي نوزادان رخ داده كه در رفرانسها اين مقدار 85 % بوده كه اين دو عدد نزديک به هم مي باشند. طبق بررسيهاي ما 46% تشنجها در 2-5 روز اول بوده كه در منابع 65% ذكر گرديده و اشاره شده كه اكثر تشنجها با اتيولوژي هاي مختلف مخصوص هيپوكسميك ايسكميك انسفالوپاتي (HLE) در 2-3 روز اول زندگي شروع مي شوند. 3- اتيولوژيهاي تشنج : در 40% موارد علت خاصي براي تشنج ذكر نشده و تعدادي از آنها همراه يكي از بيماريهاي عفوني مثل گاستروآنتريت بود 20% سپتي سمي 18% آنوكسي و آسفيكسي (HIE) ، 11% هيپوكلسمي ، 5 % تروماي زايماني ، 2% هيپوگلسيمي ، 2% خونريزي مغزي و 2% مننژيت علل تشنج را شامل مي شوند. كه سپتي سمي از اين علل شايعترين ايتولوژي براي تشنج نوزادان مي باشد كه به علت اهميت مسئله از نظر جنس و سن مورد بررسي قرار گرفت كه 65% تشنج سپتي سمي در نوزادان پسر (13 نفر از 2 نفر) و 25% در دختران (7 نفر از 20 نفر) ديده مي شود. 4- از نظر سن در تشنج سپتي سمي 55% در هفته اول (11 نفر) 10% ( 2 نفر ) در هفته دوم و 5% ( 1 نفر ) در هفته سوم و 30% (6 نفر) در هفته چهارم زندگي بسر مي بردند. كه شيوع زياد تشنج سپتي سمي را در هفته اول نشان ميدهد كه مي تواند پيشنهاد كننده ابتلاي نوزادان به عفونت حين زايمان يا در اوائل زندگي ايشان و همچنين نشان دهنده ضعف سيستم ايمني نوزادان در هفته اول زندگي ايشان و همچنين نشان دهنده ضعف سيستم ايمني نوزادان در هفته اول زندگي باشد. 5- از نظر پروگنوز : 13% نوزادان مبتلا به تشنج در اين تحقيقات فوت شده اند كه در منابع 15% ذكر شده كه عدد بدست آمده با آن تقريبا" مطابقت دارد. 6- آپگار : در 35% نوزادان بالا ، 6% متوسط ، 13% پايين و 46% نامعلوم بوده كه با درصد آنوكسي و آسفيكسي كه 18% مي باشد تقريبا همخواني دارد كه نشان دهنده اثرات زايماني طول كشيده مي باشد بنابراين مشاهده مي شود كه هيپوكسي مي تواند عامل مهمي در ايجاد تشنج باشد ، در نتيجه بايد عوامل ايجاد كننده زايمان طول كشيده و هيپوكلسمي را در نوزاد كاهش دارد. 7- CT : 4% نوزادان CT اسكن شده بودند كه در همه آنها ضايعات ايسكميك و تورمي ديده شده بود كه دو نفر آنها با تشخيص نهايي مننژيت و دو نفر ديگر با تشخيص HIE بستري شده بودند و 96% بيماران CT اسكن نداشتند. 8- الكتروليتها : 28% سديم نامعلوم كه آزمايش انجام نشده ، 6% هيپوناترمي ، 4% هيپرناترمي و 62% سديم نرمال داشتند. 74% كلسيم نرمال ، 11% هيپوكلسمي ، صفر درصد هيپركلسمي داشتند. 9- آزمايش ادرار : 74% آزمايش ادرار نداشتند ، 14 نفر آزمايش ادرار مثبت و 12% موارد منفي بود كه اين در صد بالا مي تواند بعلت آلودگي ثانويه نمونه تهيه شده و يا عفونت دستگاه ادراري باشد . 10- انواع تشنج : 30% نامعلوم ، 22% ساب تل ، 21% تونيك كلونيك ژنراليزه ، 9% تونيك ژنراليزه و 6% كلونيك مولتي فوكال و 5% كلونيك فوكال ، 2% تونيك كلونيك ژنراليزه و ساب تل ، 2% فوكال و ساب تل ، 2% كلونيك فوكال و تونيك كلونيك ژنراليزه و 1% ميوكلونيك بود. 11- تمام بيمارانWork up سپتي سمي شده اند و آنتي بيوتيك دريافت كرده اند. 12- در LPانجام شده 2 بيمار مبتلا به مننژيت بودند. 13- هيچكدام از بيماران EEG نشده بودند. 14- 60% بيماران در روستا و 40% در شهر ساكن بودند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :بهزاد محمدی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 023
کلید واژه ها:تشنج - نوزاد - درمان - كلونيك
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :271
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:05
آخرین تغییر :11 دی 1391 09:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...