title

بررسی مقایسه ای تکوین بازال گانگلیا در مهره داران

جامعی, سید بهنام الدین ، نجف زاده, نوروز ، عابدالهی, علی ، اعظمی طامه, ابولفضل (1383) بررسی مقایسه ای تکوین بازال گانگلیا در مهره داران. در: سمینار هسته های قاعده ای مغز, 1383, دانشگاه علوم پزشکی ایران.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
252kB
[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
188kB

خلاصه فارسی

بازال گانگلیا در طی سه دهه گذشته بدلیل اهمیتی که داشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در پرندگان، خزندگان و پستانداران با استفاده از تکنیک های ایمونوهیستوشیمی و Tracing tract مورد بررسی قرار گرفته است. B.G نقش کلیدی در کنترل حرکات دارد و اطلاعات را از وضعیت بدن و وضعیت حرکتی دریافت می کند. در آنامنیوتها B.G ناقص است و در طی مرحله گذر از آنامنیوتها به آمنیوتها تکامل یافته تر شده است. در آنامنیوتها آوران اصلی استریاتوم از هسته های تالامیک است. استریاتوم نورون های کمی دارد و آوران های سروتونرژیک و دوپامینرژیک کمی دارد. در طی تکامل، نواحی حسی تالامیک، نورون های زیادی را از کورتکس نسبت به استریاتوم دریافت می کند. بدنبال آن مسیرهای پروجکشن کورتیکواستریاتال هم بزرگ شده و منبع اصلی آوران حسی استریاتوم می شود.عملکرد حرکتی B.G از طریق مدار خروجی به تکتوم اعمال می شود. B.G آوران تگمنتال متوسط و کورتیکال کمی دریافت می کند، در صورتیکه در آمنیوتها تمام قسمتهای B.G را به صورت کامل دارند و خصوصیت مهم B.G در آمنیوتها وجود نورونهای Striato-SNr دارای ماده P و انکفالین می باشد. استریاتوم نورون زیاد و آوران کورتیکال دوپامینرژیک تگمنتال فراوان دریافت می کند. در پرندگان،خزندگان و پستانداران اعمال حرکتی از طریق مدارهای وابران به کورتکس و تکتوم اعمال می شودمسیرهای وابران به کورتکس در پستانداران نسبت به پرندگان و خزندگان تکامل یافته تر است و B.G درطی گذر از دوزیستان به خزندگان دچار تغییر تکوینی شده است. این تغییر عنصر مهمی در سازگاری موفقیت آمیز آمنیوت ها در محیط می باشد. در طی تکوین خزندگان به پرندگان ناحیه ضخیم شده پالیان به ناحیه DVR تبدیل می شود ولی در پستانداران به کورتکس تبدیل می شود مهره داران تتراپود که دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران را بوجود می آورند، الگوی یکسانی در ساختمان B.G دارد و این الگوی یکسان شامل، وجود مسیرهای استریاتوپالیدال شکمی و پشتی و اتصالات دو جانبه بین کمپلکس استریاتوپالیدال و مسیرهای پروجکشن استریاتونیگرال و نیگرواستریاتال و مسیرهای نزولی از سیستم استریاتوپالیدال به تکتوم مغز میانی و تشکیلات مشبک است و شباهت های ارتباطی در توزیع مارکرهای شیمیایی در ساختمانهای پالیدال و استریاتال مثل دوپامین و ماده P و انکفالین دارند. در نهایت اینکه با مقایسه خصوصیات اختصاصی بازال گانکلیای مهره داران همچون آرایش گروههای سلولی دوپامینرژیک و ایجاد اجسام سلولی دوپامینرژیک در تلانسفالون، تنوع در اتصالات و ساختمان سلولی نگرش جدیدی در تکوین مغز پدید می آورد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سید بهنام الدین جامعی
نویسنده مسئول :نوروز نجف زاده
کلید واژه ها:ناحیه بطنی پشتی، بازال گانگلیا
کلید واژه ها (انگلیسی):dorsal ventricular region, basal ganglia
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2721
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1390 08:25
آخرین تغییر :10 اسفند 1391 12:41

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...