title

بررسي بيماران بستري شده با شک به آنفلوانزاي H1N1 نوپديد در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل در پاييز و زمستان سال1388 (علائم باليني- آزمايشگاهي-پيامد)

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، محمودی, ناصر (1390) بررسي بيماران بستري شده با شک به آنفلوانزاي H1N1 نوپديد در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل در پاييز و زمستان سال1388 (علائم باليني- آزمايشگاهي-پيامد). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
84kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

493kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
111kB

خلاصه فارسی

مقدمه: به دليل پاندمي اخير ويروس آنفلوانزاي H1N1 نو پديد و مشاهده آن در شهر اردبيل و باتوجه به اينكه بروزو شدت بيماري تابع بسياري از عوامل منطقه اي مثل شرايط محيطي، فرهنگي و ژنتيكی و ... مي باشد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تظاهرات باليني و دموگرافيك بيماران مبتلا به آنفلوانزاي H1N1 و در واقع ارائه شناسنامه توصيفي بيماران بستري در بيمارستان امام خميني انجام شده است. مواد و روشها : مطالعه حاضر يك مطالعه بررسی مقطعی مي باشد. جامعه آماري كليه بيماران بستري شده با شك بالا به آنفلوانزاي H1N1 نو پديد از اول آبان تا آخر دي ماه سال 1388 مي باشد. حجم نمونه 118 بيمار بستری شده در طی مطالعه، بودند. اطلاعات آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : تعداد 118 بيمارکه با شك بالا به آنفلوانزاي H1N1 نو پديد در بخش عفوني بيمارستان امام خميني بستري بودند، مطالعه شدند. 71بيمار ( %60.2) مؤنث و 47 بيمار ( %39.8) مذكر بودند. ميانگين سني افراد بستري شده 33.81±15.64 بود. تعداد 9 نفر به دليل شدت علائم به ICU منتقل شدند. از 118 بيمار 21 مورد RT- PCR مثبت داشته و 3 نفر از 9 نفر بستري ICU ، RT- PCR مثبت داشتند، يافته هاي دموگرافيك نشان داد كه 48.3 درصد كل بيماران بستري بيماري زمينه اي داشتند. شایعترين يافته در CXR انفیلتراسيون ريوي يك طرفه يا دو طرفه بود. بيشترين علايم شامل تب ،ضعف و بي حالي، كمترين درد مفاصل و سوزش يا قرمزي چشم بود. از 118 مورد بستري 2 نفر فوت شدند كه يك مورد RT- PCR مثبت داشت. نتیجه : مواردي از بيماران كه با تشخيص آنفلوانزاي H1N1 بستري شدند، از نظر علايم بالینی، گروهاي سني و علائم راديوگرافي مشابه ديگر مراكز بود.میزان مورتاليته كمتر بود، كه شايد به دليل شروع زودهنگام تامی فلو و تأثير آن باشد،ولي با توجه تعداد موارد كمتر بيماري اظهار نظر قطعي در اين باره دشوار است.

عنوان انگليسي

Study of patients with high susceptibility for novel Influenza (H1N1) who were hospitalized in Imam Khumeini Hospital of Ardabil in autumn & winter 1388 (Clinical features-Lab Tests-Outcome)

خلاصه انگلیسی

Background: Because of recent Novel H1N1 influenza virus pan demy and the outbreak in Ardebil province and regarding that it’s prevalence and severity affected by regional, environmental, genetical and even cultural factors, thus, regional studies are necessary in all infectious diseases. We designed this study for clarifying clinical and demographic manifestations of novel H1N1 viral infection in Imam Khumeini hospital Infectious Disease ward. Methods and Materials: Our study is a Cross-sectional study With a sample size of all patients admitted with a high susceptibility for Novel H1N1 from 1st Aban to 1st Bahman. Of the 118 patients hospitalized data was evaluated with SPSS. Results: During the study period, 118 patients were studied with a high susceptibility for Novel H1N1 influenza virus in Imam Khumeini hospital Infectious Disease ward. 71 patients (%60.2) were female and 47 patients( %39.8 ) males with a mean age 33.81±15.64 years . 9 patients were hospitalized in ICU because of severity of symptoms. From 118 patients 21 were positive with RT-PCR and 3 of 9 who were admitted in ICU were positive with RT-PCR. Demographic findings revealed that 48.3 percent of patients had pre-existing medical condition. The most prominent radiographic findings were bilateral ground glass opacity. fatigue and fever was the most prevalent presenting clinical symptoms whereas arthralgia and erythem in eyes were the least . From 118 patients 2(%1.6) died Conclusion: In conclusion, our studied patients had clinical manifestations and radiographic findings like other centers. Mortality and morbidity were lower that is possibly due to instant prescription of Tamiflu and it’s effect on virus, even though this could be contributed to smaller sample size in our study.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :احمد قاسمی
نگارنده :ناصر محمودی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0378
کلید واژه ها:آنفلوانزاي H1N1 نوپديد ، تظاهرات باليني ، ويژگيهاي دموگرافيك
کلید واژه ها (انگلیسی):Novel H1N1 influenza , Clinical manifestations , Demographic characteristics
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :2722
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1390 16:25
آخرین تغییر :09 آذر 1391 11:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...