title

بررسي مقايسه اي افزايش آنزيمهاي LDH و CPK در انفاركتوس ميوكارد قدامي و تحتاني در بيماران بستري شده در بخش CCU بيمارستان بوعلي اردبيل در طول 6 ماه گذشته

حسینیان, عدالت ، مظلومی, عادل ، وکیلی, جعفر (1380) بررسي مقايسه اي افزايش آنزيمهاي LDH و CPK در انفاركتوس ميوكارد قدامي و تحتاني در بيماران بستري شده در بخش CCU بيمارستان بوعلي اردبيل در طول 6 ماه گذشته. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
443kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : امروزه تعيين شاخص هاي سرمي قلب بطور روتين براي ارزيابي بيماران انفاركتوس ميوكارد و unstable angina انجام مي گيرد . لذا بررسي تغييرات شاخص هاي سرمي قلب در انواع MI وارتباط آن با بعضي عوامل مثل سن و جنس بيمار حائز اهميت است. مطالعه حاضر بصورت توصيفي گذشته نگر روي 94 نفر از بيمارانيكه در طول 6 ماه از اول بهمن ماه 79 تا پايان تير ماه 80 با تشخيص اوليه MIاز روي نوار ECG در بخش CCU بيمارستان بوعلي بستري شده اند انجام گرفته است و نتايج زير بدست آمد. 1- از 94 مورد 76 نفر مرد 18 نفر زن بودند. 2- از 94 مورد 47 مورد inf MI ، 40 مورد Ant MI و 7 مورد Ant+inf MI توأم داشتند. 3- محل سكونت 54 نفر از بيماران شهر و 40 نفر روستايي بودند. 4- از نظر توزيع سني 5 نفر زير 40 سال ، 12 نفر (50-40)سال ، 22 نفر (60-50) سال ، 30 نفر(60-70) سال ، 4 نفر 80 سال به بالا بودند. 5- از نظر ريسك فاكتور 52 نفر سيگاري ، 12 نفر ديابت ، 18 نفر فشار خون داشتند. 6- براي 26 نفر از بيماران در طول درمان استرپتوكيناز داده شده است. 7- ميانگين افزايش LDH در مطالعه ما در inf MI 51/194 ، در Ant MI 21/1287 و در توأم inf MI + Ant 1310 و ميانگين LDH دركل بيماران 84/1240 مي باشد. 8- ميانگين افزايش CPK در مطالعه ما درinf MI 62/747 ، درAnt MI 03/726 و در inf MI + Ant توأم 2/1054 و ميانگين CPK دركل بيماران 34/769 مي باشدنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :عادل مظلومی
نگارنده :جعفر وکیلی
کلید واژه ها:قلب - كرونر - انفاركتوس - CCU
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :273
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:16
آخرین تغییر :10 دی 1391 21:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...