title

بررسي ارتباط دور بازو با وضعيت تغذيه در كودكان زير پنج سال

میرزا رحیمی, مهرداد ، عباسقلی زاده, ناطق ، فیروزی, الهام (1380) بررسي ارتباط دور بازو با وضعيت تغذيه در كودكان زير پنج سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
609kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : كودكان در چند سال اول زندگي رشد و وزن گيري سريعتري در مقايسه با سالهاي آينده عمرشان دارند . اما گاهي كودكان در حد قابل انتظار رشد نمي كنند و وزن نمي گيرند با اين كه بسياري از اين كودكان نرمال هستند ولي بطور ساده كودكي كه از نظر رشدي زير منحني رشد مربوط به سن و جنس خود قرار گيرد به عنوان Failur To Thrive تلقي مي گردد. FTT يك تشخيص عمومي است و ممكن است علل متعددي داشته باشد. با اين وجود در تمامي موارد نقص در وزن گيري و رشدي كه براي كودك در حد انتظار است وجود دارد در اين پايان نامه 200 كودك مراجعه كننده و بستري شده در بيمارستان علي اصغر اردبيل و مراكز بهداشتي درماني اردبيل بطور تصادفي انتخاب و به منظور بررسي ارتباط محيط دور بازو با وضعيت تغذيه وارد مطالعه شدند و نتايج زير بدست آمد: بين سن ، وزن ، دورسر ، دور بازو و قد كودكان مورد مطالعه رابطه معني دار وجود داشته و همبستگي بين آنها مستقيم مي باشد يعني با بالا رفتن هر كدام از شاخص هاي فوق شاخص هاي ديگر نيز افزايش مي يابد ولي بين رتبه تولد كودكان و ساير شاخص ها يعني سن، وزن، قد، دورسر و دوربازو ارتباطي وجود ندارد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :الهام فیروزی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 033
کلید واژه ها:تغذيه- رشد - Failur To Thrive
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :275
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:29
آخرین تغییر :10 دی 1391 07:26

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...