title

رويكردي كيفي بر واكنش به ماستكتومي در زنان مبتلا به سرطان پستان

فولادی, نسرین ، همايونفر, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه (1390) رويكردي كيفي بر واكنش به ماستكتومي در زنان مبتلا به سرطان پستان. در: نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران, 20- 17 آبان, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
279kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: سرطان پستان با 6/22 در صد شایعترین سرطان در زنان ایرانی است و 81 درصد جراحی ها برای درمان آن در ایران از نوع ماستکتومی می باشد. هدف از اين مطالعه تبيين و ارزيابي واكنش هاي بعد از ماستکتومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مي باشد. روش کار: این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی است 25 نفر از زنانی که به دنبال تشخیص سرطان پستان تحت جراحی ماستکتومی قرار گرفته بودند به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و داده ها با مصاحبه نيمه ساختار چهره به چهره و گروه متمركز جمع آوري گرديد. محتوي مصاحبه ها نسخه برداري و با روش تحليل محتوي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها:در اين مطالعه مدت زمان سپری شده بعداز ماستکتومی در بیماران 4 ماه تا 15 سال و میانگین مدت درگیری با بیماری 5/2 سال و بیماران با دامنه سنی 33-71 سال بودند. تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از مصاحبه هابا بیماران نشان داد که واکنش های بیماران به ماستکتومی در طبقات اصلی شامل واکنش های عاطفی پس از تشخیص در بیماران با سه زیر طبقه شامل شوک وانکار ، غم واندوه و زیر طبقه ترس، طبقه واکنش های رفتاری بدنبال واکنش عاطفی و طبقه سازماندهی مجدد سیستم ارزشی قابل دسته بندی می باشد که این واکنش ها تحت تاثیر عامل زمان، تاهل وسن بیماران قرار گرفته و حمایت اجتماعی می تواند شکل دهنده این واکنش ها باشد. بحث و نتیجه گیری: يافته ها بيان گر آن هستند كه برگزاري جلسات توجیهي و مشاوره قبل وپس از ماستکتومي براي بيماران ماستکتومي شده می تواند در تعدیل واکنش ها و کنار آمدن با ماستکتومی موثر باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین فولادی
نویسنده مسئول :نسرین همايونفر
کلید واژه ها:واكنش به ماستكتومي - زنان - سرطان پستان
موضوعات :WO جراحی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2756
ارائه شده توسط : خانم نسرین همایونفر
ارائه شده در تاریخ :16 آذر 1390 10:45
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 07:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...