title

بررسي ميزان شيوع هيپرتروفي بطن چپ در الكتروكارديوگرام 250 بيمار ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي اردبيل

حسینیان, عدالت ، عباسقلی زاده, ناطق ، سینایی نژاد, حمید (1380) بررسي ميزان شيوع هيپرتروفي بطن چپ در الكتروكارديوگرام 250 بيمار ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
454kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: از بيماراني كه براي كنترل قند خون به درمانگاه تخصصي ديابت بيمارستان بوعلي اردبيل مراجعه مي كردند و همچنين از بيماران ديابتي كه در بيمارستان بوعلي اردبيل بستري مي شدند بصورت سريال ECG بعمل آمد و همچنين از آنها شرح حال گرفته شد. با اين روش 250 مورد كارديوگرام تهيه گرديد كه 23 مورد (9%) از آنها هيپرتروفي بطن چپ (L.V.H) داشتند. كه از اين تعداد 15 نفر مؤنث و 8 نفر مذكر بوده اند. از 23 نفر بيماري كه L.V.H داشتند 17 نفر (74%) بستري و 6 نفر 26% سرپايي بوده اند كه 22 بيمار بالاي 50 سال (96%) و 1 نفر (4%) زير 50 سال داشتند. و20 مورد (87%) داراي هيپرتانسيون و 3 مورد (13%) فاقد هيپرتانسيون بوده اند و اين نشان دهنده اين است كه هيپرتانسيون و سن بالاي 50 سال عوامل خطر مهم دراين زمينه بشمار مي روند. با توجه به اطلاعات فوق و افزايش عوارض قلبي - عروقي ديابت بايد سطح آگاهي افراد ديابتيك از خطرات عوارض ديابت با تشويق آنها جهت كنترل بموقع قند خون توسط پزشك مربوطه بالا برده شده ، فشار خون بالاي آنها با داروكنترل و بعد از سن 50 سالگي هر 6 ماه يكبار ECG گرفته شود و در صورت تشخيص پزشك متخصص اكوكارديوگرافي شود. روش تحقيق : روش مطالعه در اين كار بصورت كاربردي و آينده نگر بوده است . كه اطلاعات بدست آمده از ECG و شرح حال بيمار و پرسشنامه را گردآوري ، داده هاي خام هر بيمار را جمع آوري و بررسي كرديم. اين بررسي به روش توصيفي و آناليز آن به كمك نرم افزار آماري صورت گرفته و جداول و نمودارها ترسيم و بحث در مورد آنها صورت گرفته استنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :حمید سینایی نژاد
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 044
کلید واژه ها:ديابت - فشار خون - ECG
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :278
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:47
آخرین تغییر :11 دی 1391 08:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...