title

بررسي ميزان شيوع بيماريهاي بدخيم در كودكان بستري در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) اردبيل در سالهاي 79- 77

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، هاشمی قربانلو, مهناز (1380) بررسي ميزان شيوع بيماريهاي بدخيم در كودكان بستري در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) اردبيل در سالهاي 79- 77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
585kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع بيماريهاي بد خيم بر حسب سن ، جنس ، سابقه فاميلي، علايم باليني و آزمايشگاهي ، راديو گرافي و همچنين بررسي ميزان بيماران شيمي درماني شده ميباشد كه در 40 كودك بستري در بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) اردبيل در فاصله سالهاي 1377 تا 1379 انجام گرفته است كه اين تعداد به گروههاي سني 5-0 سالگي ، 10-5 سالگي ، 15-10 تقسيم شده اند اكثريت افراد يعني 23 نفر (57/5%) در گروه سني 10-5 سال قرار داشتند و 9 نفر (5/22%) در گروه سني زير 5 سال و 8 نفر 20 % در گروه سني 15-10 سال قرار داشتند . مطالعه انجام شده از نوع توصيفي و پردازش آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته كه با تكميل پرسشنامه از روي پرونده بيماران با معيار قرار دادن يكسري پارامترها مثل سن ، جنس ، سابقه فاميلي ، دريافت شيمي درماني و علايم پاراكلينيكي انجام گرفت. 5/52 درصد بيماران مذكر و 5/47 درصد مونث بودند. در همه گروههاي سني شايعترين بيماري بدخيم مشاهده شد ه لوسمي از نوع ALL بود و لنفوم (5%) و تومور تخمداني تنها در گروه سني 10-5 سال مشاهده شد. نوروبلاستوم وAML 5/7 درصد و تومور مغزي 5/7% و تومور ويلمز و تومور تخمداني هر كدام در 5/2% بيماران مشاهده شده است . هيچكدام از بيماران سابقه فاميلي مثبت نداشتند . 40% بيماران شيمي درماني دريافت كرده بودند و 60% شيمي درماني دريافت نكرده بودند . 75% بيماران بدخيمي از نوع nonsolid بود و 25% از نوع تومورsolid بود. اكثريت بيماران (80%) در پاتولوژي از نوع L1 بودند ، بقيه بترتيب L2 3 نفر (10%) M2 2 نفر (7/6%) وM1 1 نفر 3/3% بودند. شايعترين شكايت باليني (symptom) تب بود كه در 5/52% موارد ديده شد بعد بترتيب Malaise (5/47%) ، درد شكم در 5/32% ، درد استخوان در 10% بيماران وجود داشت . شايعترين يافته باليني (sign) تب با 5/52% بود بعد بترتيب آنمي 5/42% كاهش وزن 35% و پتشي در 5/27% ، موارد يافت شده است . شايعترين علامت موقع مراجعه ، بي اشتهايي با 60% بود بعد بترتيب تب با 50% ، ضعف با 40% توده با 35% ، درد شكم و كاهش وزن هركدام با 5/32% و خونريزي با 5/27% و درد استخوان با 5/7% موارد اولين علامت موقع مراجعه بودند. در بيماران لوسميك تب در 70% موارد ، Malaise در 2/63% ، آنمي در 7/56% ، كاهش وزن در 7/46% ، درد شكم در 2/43% ، پتشي در 7/36% و درد استخوان در 3/12% موارد ديده شد. اولين شكايت باليني در بيماران لوسميك در اكثريت موارد يعني 80% بي اشتهايي بود بعد تب در 7/66% ضعف در 3/53% ، توده در 7/46% ، كاهش وزن و درد شكم هركدام 3/43% ، خونريزي در7/36%، درد استخوان تنها در 10% بيماران اولين شكايت باليني بود. 11 نفر 5/27% ESR بين 50-10 داشتند 5/37% ، ESR بين 100-50 و 5/12% ESR بالاي 100 داشتند. 5/42% بيماران لوسميك WBC زير 5000 ، 25% WBC بين15000-5000 ، 5/7% بالاي 15000 داشتند. در 90% بيماران ارجحيت با لنفوسيت و 10% ارجحيت با PMN بود. 5/22% بيماران پلاكت زير 20000 ، 50% پلاكت 150000-20000 و 5% پلاكت 450000-150000 داشتند. در 55% موارد CRP مثبت و 45% موارد CRP منفي بود. در 5/67% موارد از كل بيماران CXR نرمال بود 5/2% آدنوپاتي و 5/2% پهن شدگي مدياستن و توده مشكوك و 5% پنوموني ويرال داشتند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :مهناز هاشمی قربانلو
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 036
کلید واژه ها:بيماريهاي بدخيم - شيمي درماني - ويروس
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :279
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:52
آخرین تغییر :11 دی 1391 08:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...