title

مطالعه سرطان مري و معده در بيماران مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي شهرستان اردبيل از فروردين 79 لغايت خرداد 80

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، نکته سنج, رضا (1380) مطالعه سرطان مري و معده در بيماران مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي شهرستان اردبيل از فروردين 79 لغايت خرداد 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
427kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سرطان مري و معده يكي از شايعترين سرطانها در جهان مي باشد. و طبق گزارش وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ، سرطان معده شايعترين سرطان در استان اردبيل است . مطالعه ما در كلينيك فوق تخصصي در اردبيل انجام شد . در عرض 15 ماه مطالعه ار 1469 بيماري كه تحت آندوسكوپي قرار گرفته بودند ، در كل 240 (3/16%) بيمار مبتلا به سرطان مري و معده كشف شد كه تشخيص بيماري با بيوپسي از ضايعات مشكوك و بررسي پاتولوژي ضايعه، توسط پاتولوژيست تأييد شده بود . پس از ثبت مشخصات بيماران مبتلا و جمع آوري اطلاعات ، اين آمارو نتايج بدست آمد: از 240 مورد مطالعه شده ، 5/29% (71 مورد) را زنان و 5/70% (169 مورد) را مردان تشكيل مي دادند و 4/30% كل سرطانها (73 مورد) در ناحيه مري و 6/69% (167 مورد) در معده بود . در مورد سرطان مري شايعترين محل درگيري ، 3/1-- مياني مري (3/49%) و شايعترين پاتولوژي از نوع كارسينوم سلول سنگفرشي (6/83%) بود در حالي كه در-- 3/1 تحتاني مري آدنوكارسينوم بيشتر ديده شد. در سرطان معده نيز كارديا (7/43%) بيشترين محل درگيري بود واز نظر پاتولوژي 4/99% از نوع آدنوكارسينوم بوده و تنها 1 مورد لنفوم كشف شد كه آن هم در ناحيه انتر معده قرارداشت. بيشترين ميزان شيوع سرطان مري و معده در گروه سني 60-50 سال بود كه ميانگين سني در مردان 28/10 +- 65 و در زنان 7/9 +- 60 مي باشد . همچنين از كل موارد مطالعه شده 2/89% بيسواد و 8/35% سيگاري بودند و اكثر مردان شغل كشاورزي ، دامداري و كارگري داشتند و اكثرا" زنان نيز خانه دار بودند و نيز 65% روستايي ، 2/19% شهري و 8/15% روستاييان شهر شده، بودند و با استفاده از آزمونهاي آماري مشخص شد كه توزيع سرطان مري و معده در گروه روستايي شهري شده مشابه گروه شهري مي باشد و بين سيگاري بودن يا نبودن و نوع سرطان از نظر پاتولوژي ارتباط معني داري مشاهده نشد. روش تحقيق : مطالعه در كلينيك خصوصي – فوق تخصصي گوارش در شهر اردبيل انجام شد . در اين مطالعه كه از تاريخ اول فروردين ماه 1379 لغايت خرداد ماه 1380 به طول انجاميد ، مراجعين كه از نظر شرح حال و علايم ، شواهدي دال بر سرطان فوقاني دستگاه گوارش ( مري و معده ) داشتند كانديد آندوسكوپي فوقاني دستگاه گوارش با دستگاه آندوسكوپ اليمپوس سري E مي شدند. مشخصات كامل بيمار نيز از نظر جنس ، سن ، محل زندگي و سكونت قبلي و فعلي ، ميزان تحصيلات ، شغل و مصرف سيگار واپيوم و الكل ثبت مي شد. در صورت مشاهده ضايعات مخاطي دال بر سرطان ، توسط فوق تخصص محترم گوارش ، بطور متوسط 5 الي 6 بيوپسي از نقاط مختلف ضايعه برداشته شده و سپس محل دقيق و وسعت ضايعات مشاهده شده در برگه گزارش ، ترسيم و ثبت مي شد و نمونه ها براي بررسي پاتولوژيك ارسال مي گرديد و در صورت مثبت بودن جواب پاتولوژي از نظر سرطان مري يا معده بيمار وارد مطالعه مي شد. پس از تكميل چارت مشخصات كليه بيماران مبتلا به سرطان و جمع آوري ارقام و اطلاعات لازم با استفاده از برنامه نرم افزاري EPI.inf2000 آناليز آماري انجام شد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عباس یزدانبد
استاد مشاور :منوچهر ایرانپرور
نگارنده :رضا نکته سنج
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 046
کلید واژه ها:سرطان - اردبيل - پاتولوژي
موضوعات :WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :282
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 08:18
آخرین تغییر :11 دی 1391 09:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...