title

رابطه CRP با شدت آنمي در بيماران همودياليز مزمن

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، قربانی, علی ، عبادی, شهرام (1380) رابطه CRP با شدت آنمي در بيماران همودياليز مزمن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

4MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
640kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اينكه CRP يكي از پروتئين هاي اختصاصي Acute Phase Reactant است كه از كبد جهت دفاع از بدن ترشح مي شود و افزايش سريع در بيماريهاي التهابي و ضايعات نسجي و عفونت دارد و با توجه به شيوع آنمي در بيماران همودياليز ، رابطه بين اين دو در 52 بيمار همودياليزي استان اردبيل در مركز همودياليز بيمارستان بوعلي در عرض 6 ماه بررسي شد . با توجه به اين رابطه در صورت مثبت بودن CRP در اين بيماران بررسي از نظر بيماريهاي بدخيمي ، بيماريهاي كلاژن و اسكولار و عفونتها ضروري است . از ميان 52 بيمار تحت بررسي 1/96 درصد آنان آنميك و 7/34 درصد آنها نيز CRP مثبت و از كل بيماران 7/57 درصد آنان مرد و 3/42 درصد آنها زن و از نظر مثبت بودن CRP 3/27 درصد كل زنان و 40 درصد كل مردان مثبت بوده اند از نظر آنمي نيز حدود 4/94 درصد مردان آنميك يافته شد. با بررسيهاي انجام شده در بيماران CRP مثبت كه آنميك بودند به درصد قابل توجهي ، حدود 4/94 درصد رسيديم كه رابطه قوي بين شدت آنمي درCRP مثبت در بيماران همودياليز يافته شد. روش تحقيق: اين مطالعه بر روي تمامي بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز بيمارستان بوعلي انجام گرفت . تمامي افرادي كه درمدت 6 ماه به اين مركز مراجعه نمودند در مطالعه وارد شدند، در مدت 6 ماه، 52 نفر از بيماران در اين مركز مورد عمل همودياليز واقع شدند. در مطالعه حاضر كه به روش توصيفي انجام گرفت، از تمامي بيماران بستري نمونه خوني گرفته شده و سپس از اين نمونه خوني پارامترهاي Hb و HCT، اندكس هاي خوني و CRP مورد آزمايش قرار گرفتند همچنين ساير اطلاعات دموگرافيك با توجه به پرسشنامه از اين افراد تكميل گرديد. اين آزمايشات به هيچ عنوان تهاجمي نبوده است . بيماران مورد مطالعه هم فقط بيماران همودياليزي بوده اند. پس از استخراج اطلاعات خام از پرسشنامه و همچنين مقادير پارامترهاي اندازه گيري شده اين اطلاعات به كامپيوتر داده شد برنامه مورد استفاده جهت آناليز آماري از طريق SPSS تحت Win انجام گرفت در تمامي موارد سطح خطاي كمتر از5% (5% <) بعنوان معني دار بودن تلقي گرديد براي هركدام از پارامترها ميانگين بصورت (x+SD) محاسبه گرديد. جهت تعيين ارتباطات ، از روش x2 استفاده شد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهمن بشردوست
استاد مشاور :مارینا جستان
استاد مشاور :علی قربانی
نگارنده :شهرام عبادی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 032
کلید واژه ها:همودياليز - نارسايي كليه - CRP
موضوعات :WI سیستم گوارشی
WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :286
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 08:43
آخرین تغییر :11 دی 1391 09:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...