title

سلامت و بهداشت روانی از دید گاه قرآن کریم

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1390) سلامت و بهداشت روانی از دید گاه قرآن کریم. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
468kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://quran.hbi.ir

خلاصه فارسی

در قرآن کریم آیات بسیاري وجود دارد که فطرت وجودي انسان و حالات گوناگون روان ا و را متذکر شده علل و عوامل انحراف و بیماري ها و همچنین راه هاي تهذیب و تربیت و درمان روان انسان را نشان داده است. آیاتی که در خصوص روان انسان در قرآن کریم وجود دارند نشانه هایی هستند که انسان براي شناختن خود و خصلت هاي گوناگونش می تواند از آن ها راهنمایی بجوید و براي دست یابی به روشی درست به منظور تهذیب و تربیت نفس خویش، توسط آیات مزبور ارشاد شود. انگیزه ها نیروهاي محرکی هستند که در موجود زنده حالتی از نشاط و فعالیت برمی انگیزد و رفتارش را آشکار می سازند و او را به سوي هدف یا هدف هاي مشخصی راهنمایی می کنند. انگیزه ها وظایف ضروري و مهمی براي موجود زنده انجام می دهند. در واقع این انگیزه ها هستند که انسان را به برآوردن نیازهاي اساسی و ضروري زندگی و ادامه آن وا می دارند؛ و نیز او را به انجام بسیاري از کارهاي مهم دیگر که در هماهنگ کردن انسان با محیط زندگی مفید هستند، بر می انگیزند الف: انگیزه مالکیت؛ این انگیزه از آن دسته انگیزه هاي روانی است که انسان آن را در جریان رشد اجتماعی می آموزد؛ زیرا انسان از طریق فرهنگ محیط خود که در آن پرورش می یابد و نیز از راه مهارت ها و آگاهی هاي شخصی، عشق به تصاحب پول و مستغلات و اراضی و اموال دیگر را می آموزد قرآن در بسیاري از آیات، به انگیزه مالکیت اشاراتی دارد. انگیزه پرخاشگري و تجاوز در نظر قرآن یک ابزار دفاعی و لازم براي انسان است تا در برابر تجاوز حیوانات و به ویژه ابلیس از خود دفاع کند ولی ابلیس با بهره گیري از این غریزه در جهت ضدتکامل استفاده و به کار گیرد. انگیزه رقابت؛ رقابت آن دسته انگیزه هاي روانی است که انسان آن را از محیط رشد فرهنگی خود فرا می گیرد و تربیت فرد او را به جنبه هاي مثبت و خوب رقابت در جهت پیشرفتش براساس ارزش هایی که جامعه به آن پايبند است، هدایت می کند. قرآن مردم را به رقابت در تقواي خدا و کار نیک و پاي بندي به ارزش هاي والاي انسانی و پیروي از روش الهی در زندگی تشویق می کند. قرآن همه انگیزه ها را می پذیرد و آن را به عنوان غرایز یا فطرت مورد توجه قرار می دهد . سپس با بیان آموزه ها و دستورهایی می کوشد تا ان سان با به کارگیري آنها توازن و تعادل شخصیتی را در خود ایجاد نماید . قرآن می کوشد تا میان انگیزه هاي متنوع و متعدد تعادل ایجاد کرده و انسان را از اضطراب و درگیري هاي روانی رهایی دهدنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مسعود انتظاری
کلید واژه ها:قرآن ، سلامت روان، بهداشت روان ، انگیزه
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
W حرفه پزشکی > W.50 اخلاق پزشکی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :2897
ارائه شده توسط : دکتر مسعود انتظاری اصل
ارائه شده در تاریخ :22 آذر 1390 07:54
آخرین تغییر :01 اسفند 1391 08:30

ویرایش های موجود این سند

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...