title

بررسی میزان شيوع واژينوز باكتريال در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني اردبيل

رحیمی, گیتی ، اتحاد, غلامحسین ، تذکری, زهرا (1390) بررسی میزان شيوع واژينوز باكتريال در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني اردبيل. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (1). ص.ص.1-5. شاپا 2228-6799

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/nursing/inde...

خلاصه فارسی

زمینه وهدف:واژينوز باكتريايي نوعي تغيير در فلور باكتريايي واژن است كه مي تواند خطر بيماريهاي مقاربتي،ايدز و واژنيت را افزايش داده ونتايج بارداري را با اختلال روبرو سازد؛ لذا با توجه به عوامل فوق وفقدان مطالعات مشابه در منطقه این مطالعه با هدف بررسی شیوع این مشکل بهداشتی در منطقه اردبیل انجام شد. روش ها:این مطالعه بااستفاده از روش توصيفي مقطعي انجام گرفت. تعداد 507 مادر باردار45-16 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ودرماني اردبيل در اين مطالعه شركت نمودند.دادهها از طریق پرسشنامه،انجام معاینات وآزمایش ترشحات جمع آوری گردید.در اين مطالعه وجود 3 معيار مثبت آمسل بعنوان ابتلا به واژينوز باكتريال در نظر گرفته شد. براي آناليز آماري از نرم افزار SPSS ويرايش13 وازجداول فراوانی استفاده گرديد. یافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه شيوع واژينوز باكتريال در اين مطالعه 4/12درصد بوده،بيشترين شيوع سني مبتلايان به واژينوز باكتريال و افرادغيرمبتلا در فاصله سني20-30 سال (66درصد)بود. بيشترين شيوع درافراد خانه دار(62 درصد) وداراي تحصيلات پايين (58درصد)بود.هيچيك از مادران سيگاري نبودندواكثر آنها(61درصد) از قرص ضد بار داری براي پيشگيري استفاده مي كردند. شايعترين شكايات مبتلايان به واژينوز باكتريال ترشحات بدبو(4/86درصد)بود. شايعترين معيار آزمایشگاهی در مبتلايان به واژينوز باكتريال به ترتيب هموژن(2/69درصد)، ويف (3/67درصد)و مشاهده سلولهاي كليدي(32درصد) بود. نتیجه گیری:براساس یافته های پژوهش شیوع واژینوز باکتریال در حد متوسط (4/12درصد) جهاني بوده و لیکن در اکثر موارد به دلیل عدم وجود علائم بالینی واضح، افراد در مورد بیماری سهل انگاری می نمایند و تا بروز عوارض به پزشک مراجعه نمی نمایند، لذا دادن آموزش لازم به زنان در سنین باروری می تواند تا حدودی از بروز عوارض ناخواسته جلوگیری نماید.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :گیتی رحیمی
نویسنده مسئول :زهرا تذکری
کلید واژه ها:واژینوز باکتریال - بارداری - زنان - معیار آمسل
کلید واژه ها (انگلیسی):bacteriall vaginosis- woman-pregnancy- prevalence
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2904
ارائه شده توسط : آقای غلامحسین اتحاد
ارائه شده در تاریخ :24 آذر 1390 08:27
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...