title

بررسي شيوع علل انسداد روده در بيماران بستري بيمارستان فاطمي اردبيل درسال77

رستمی, خلیل ، قادری اصل, داود (1381) بررسي شيوع علل انسداد روده در بيماران بستري بيمارستان فاطمي اردبيل درسال77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
513kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : انسداد روده شامل هرگونه اختلال در مسير انتقال مواد از قسمتهاي پروگزيمال روده به قسمتهاي ديستال آن است طبق رفرانسهاي خارجي ( امريكايي و اروپايي ) 20% بيماران بستري در بخشهاي جراحي را تشكيل داده و شايعترين بيماري منجر به جراحي روده كوچك است. شايعترين محل درگيري روده كوچك است كه 70 – 60% موارد را شامل شده و 30 - 20% بقيه را انسدادهاي روده بزرگ تشكيل ميدهند علل شايع انسداد روده كوچك به ترتيب شامل چسبندگي ناشي از جراحي قبلي 60% موارد، فتق هاي اينكارسره 20% موارد و نئوپلاسم ها 10% موارد است در حاليكه سردسته علل انسدادهاي روده بزرگ كانسر ميباشد كه 65% موارد را تشكيل داده و ديورتيكوليت نيز 20% موارد را شامل مي شود. از طرفي مورتاليته ناشي از انسدادهاي ساده 1% و ناشي از انسدادهاي عارضه دار تا 25% نيز ميرسد. هدف از اين مطالعه، بررسي شيوع علل انسداد روده بصورت منطقه اي و در شهر اردبيل بود كه به روش رتروسپكتيو و از طريق تكميل پرسشنامه از پرونده 62 بيمار بستري در طول سال 1377 بيمارستان فاطمي اردبيل صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss صورت گرفت و نتايج عمده حاصله، شامل موارد ذيل است : انسداد روده 1/2% بيماران بستري در بخش جراحي را تشكيل ميدهد كه تقريبا" 10 برابر كمتر از آمارهاي خارجي است. انسداد روده بزرگ 3/11% كل انسدادها را شامل شده و در مقايسه با كشورهاي آمريكايي و اروپايي كه حدود 30 – 20% است رقم كمتري است. سردسته علل انسداد روده كوچك را چسبندگي با 8/64% و سپس فتق اينكارسره با 13% تشكيل داده و سردسته علل انسداد روده بزرگ را كانسر با 2/57% تشكيل ميدهدكه اين آمارها مشابه آمارهاي خارجي است ولي مورتاليته انسدادهاي بدون عارضه 8/3% است كه 8/3% برابر بيشتر از آمارهاي خارجي ميباشد. شايعترين علائم انسداد روده كوچك، درد شكم با 5/90% و استفراغ با 11/74% است و شايعترين علائم انسداد روده بزرگ، درد شكم با 100% و اتساع شكم، عدم دفع گاز و مدفوع و استفراغ با 57% ميباشد. 7/67% بيماران داراي سابقه قبلي جراحي شكم بودند كه مشابه آمارهاي خارجي است . 7/67% بيماران تحت درمان جراحي و 3/32% بيماران تحت درمان نگهدارنده قرار گرفتند، همچنين با افزايش سن بيمار ميزان مورتاليته ناشي از انسداد افزايش مي يابد. روش تحقيق : اين طرح بصورت گذشته نگر بوده ، تعداد نمونه ها 62 مورد بوده و شامل بيماران بستري در بيمارستان فاطمي با تشخيص انسداد روده در سال 77 است. پس از تكميل پرسشنامه، اطلاعات خاص با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تكميل قرار گرفته و نتايج حاصله با رفرانسهاي معتبر جراحي مقايسه گرديد كه در بخش Result ذكر شده است. نتايج : در اين مطالعه شيوع انسداد روده تقريبا" يك دهم آمارهاي حاصل از رفرانسهاي آمريكايي و اروپايي است و انسداد روده تنها 1/2% بيماران بستري در بخشهاي جراحي را تشكيل ميدهند با وجود اين مورتاليته موارد بدون عارضه، 8/3 برابر آمارهاي فوق است كه لزوم بازنگري و بهبود كيفيت روشهاي احياء اوليه بيماران انسدادي را مي رساند همچنين انسدادهاي روده بزرگ 3/11% تمامي انسدادها را تشكيل داده كه كمتر از آمارهاي خارجي است و احتمالأ بيانگر شيوع پايين كانسر كولون بعنوان اصلي ترين عامل انسداد روده بزرگ است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :خلیل رستمی
نگارنده :داود قادری اصل
کلید واژه ها:انسداد روده – شيوع
موضوعات :WI سیستم گوارشی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :292
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 09:30
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...