title

بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ناحيه يك اردبيل

حضرتی, صادق ، علیزاده, بابك ، علوی, كاظم (1387) بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ناحيه يك اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
53kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند که در آینده عهده دار انجام امورات کشورخواهند بود. تربیت افراد سالم و تندرست علاوه بر افزایش کارایی علمی و اجرایی دانش آموزان باعث صرفه جویی در هزینه ای بهداشتی درمانی کشور خواهد شد. با توجه به اینکه دانش آموزان قسمت اعظم اوقات خود را در مدارس سپری می نمایند، رعایت موازین بهداشت محیطی در مدارس موجب جلوگیری از بروز انواع بیماری های جسمی ، روحی و اجتماعی دانش آموزان شده و به تبع آن باعث ارتقاء سطح سلامت کل جامعه میگردد. با توجه به موارد پیشگفت، این مطالعه به منظور بر رسی و انطباق شرایط بهداشت محیطی مدارس ناحیه یک اردبیل با مقررات و موازین بهداشتی موجود در سال 1387 انجام گرفت. مواد و روش ها: از کل مدارس ناحیه یک مستقر در شهر اردبیل تعداد 9 مدرسه ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه با نوع مالکیت دولتی و غیر انتفاعی به روش نمونه گیری آسان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهداشت محیطی مدارس بر اساس آیین نامه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب چک لیست تهیه و داده های تحقیق از طریق مشاهده ، مصاحبه و تکمیل چک لسیت جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده در 6 گروه شامل وصعیت بهداشتی بوفه ها، سرویسهای بهداشتی (توالت و دستشویی)، آبخوری، کلاسها ، صندلی ها و ایمنی حریق و الکتریسیته دسته بندی و با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بوفه مدارس در 78 درصد موارد فاقد شرایط اساسی مقرر در آئین نامه ماده 13 قانون موادخوردنی ، آشامیدنی، آرايشی و بهداشتی می باشند. با توجه به تعداد دانش آموزان، توالت ها و دستشوییهای قابل استفاده، به ترتیب در 56 و 33% مدارس با کمبود مواجه بوده ودر غالب موارد به موقع نظافت نشده و یا به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرند. در 56 % مدارس آبخوری ها غیر بهداشتی بوده و فاصله 15 متری با سرویس های بهداشتی را رعایت نکرده اند. فضا ی کلاس ها و پله ها به ترتیب در 78 و 100% مدارس استاندارد بوده و روشنایی راهروها نیز قابل قبول می باشند .همچنین 33% مدارس از صندلی های نا مناسب استفاده می کنند به طوری که یک نوع صندلی در شیفت صبح برای مقطع ابتدایی و در شیفت عصر برای مقاطع بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد. از لحاظ ایمنی حریق در بیش از 50 درصد مدارس پیش بینی لازم جهت پیشگیری از آتش سوزی و تعبیه راههای خروج اضطراری مناسب به عمل نیامده است. بحث ونتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده مشکلات بهداشت محیطی موجود را میتوان با نوسازی مدارس و آموزش و الزام مسئولین ذیربط و دانش آموزان به رعایت مسائل بهداشتی و همچنین تعمیر ونگهداری صحیح و نظافت به موقع سرویسهای بهداشتی و محیط مدرسه مرتفع نمود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صادق حضرتی
کلید واژه ها:مدارس ، بهداشت محيط ، اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):School , Environmental Health , Ardabil
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2932
ارائه شده توسط : دکتر صادق حضرتی
ارائه شده در تاریخ :06 بهمن 1390 08:35
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:22

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...