title

بررسی اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارآمدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی

اللهیاری, ایراندخت and الحانی, فاطمه and کاظم نژاد, انوشیروان (1389) بررسی اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارآمدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی. در: همایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن, 22-23 تیر ماه 1389, سالن همایش دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

[img]
Preview
Text - Published Version
2MB

Official URL: http://aras.tbzmed.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: بیماری تالاسمی شایع ترین کم خونی ارثی در دنیا و ایران است و مانند سایر بیماریهای مزن تأثیر نامطلوب بر جنبه های مختلف زندگی کودک و خانواده وی دارد و کیفیت زندگی این بیمارزان را تحت تأثیر قرار می دهد و یکی از راهکار های مراقبتی در این کودکان جهت بهبود کیفیت زندگی و سازش با بیماری اجرای مراقبت های خانواده محور می باشد .لذا در این مطالعه اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارامدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی بررسی شد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی از نوع کاربردی است که با انتخاب 35 کودک مبتلا به تالاسمی سن مدرسه در گروه ازمون و 15 کودک مبتلا در گروه شاهد انجام شد . ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، کیفیت زندگی عمومی و بعد تالاسمی ، پرسشنامه میزان دانش و چک لیست خودکارآمدی بود که بعد از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شدند.بعد از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرحله قبل از مداخله ، الگوی توانمند سازی خانواده محور بر اساس گام های چهارگانه آن برای کودکان نمونه پژوهش در گروه آزمون اجرا شد و آزمون ثانویه 5/1 ماه بعد از مداخله انجام شد. یافته ها: آزمون کای دو (p>0.05 ) نشان داد که دو گروه ازمون و شاهد از نظر اطلاعات دموگرافیک (سطح سنی ، جنس و ...) همسان بودند . قبل از مداخله با ازمون t مستقل در میانگین نمرات دانش کودک در گروه آزمون وشاهد اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود ولی بعد از مداخله آزمون t مستقل اختلاف معنی داری ( P=0.0001) بین دو گروه از نظر میانگین میزان دانش نشان می دهد.همچنین قبل از مداخله با ازمون t مستقل در میانگین نمرات خودکارآمدی کودک در گروه آزمون وشاهد اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود ولی بعد از مداخله آزمون t مستقل اختلاف معنی داری ( P=0.003) بین دو گروه از نظر میانگین نمرات خودکارآمدی نشان داد و در نهایت بین دو گروه قبل از مداخله اختلاف معنی داری از نظر میانگین نمرات کیفیت زندگی بعد کلی و تالاسمی وجود نداشت ولی بعد از مداخله آزمون t مستقل اختلاف معنی داری (p= 0.0001) بین دو گروه در تفاضل میانگین قبل و بعد از مداخله نمرات کیفیت زندگی نشان داد و نیز با ازمون t زوجی قبل و بعد از مداخله در گروه ازمون از نظر نمرات کیفیت زندگی کلی و بعد تالاسمی و دانش و خودکارامدی تفاون معنی داری مشاهده شد. بحث و نتیبجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اموزش با استفاده از الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خود کارامدی و در نتیجه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی موثر می باشد. کلمات کلیدی: توانمند سازی/ مراقبت خانواده محور/ تالاسمی/ خودکارآمدیItem Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
Uncontrolled Keywords: توانمند سازی - مراقبت خانواده محور - تالاسمی - خودکارآمدی
Subjects:WH Hemic and Lymphatic System
WS Pediatrics
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:2936
Deposited By: MS Irandokt Allahyari
Deposited On:13 Oct 1390 08:04
Last Modified:03 Dec 1391 11:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...