title

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد زنان واجدالشرايط روستاهاي منطقه اسكو از برنامه هاي تنظيم خانواده تابستان 79

نخستین روحی, پروین ، براک, منوچهر ، فیروزان, ذبیح اله (1380) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد زنان واجدالشرايط روستاهاي منطقه اسكو از برنامه هاي تنظيم خانواده تابستان 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
414kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : هدف از اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده تامين سلامت مادران و كودكان و ايجاد هماهنگي بين رشد جمعيت و ابزار و عوامل توسعه همه جانبه كشور است. از آنجايي كه در صد واقعي تنظيم خانواده در مناطق روستايي منطقه اسكو پايين تر از مكانهاي مشابه بود لذا بر آن شديم كه آگاهي و عملكرد زنان واجدالشرايط روستاهاي اين منطقه را از برنامه هاي تنظيم خانواده بسنجيم. اهداف فرعي مطالعه حاضر عبارت بودند از: تعيين متغيرهاي مرتبط با تعدد فرزندان و عدم استفاده از روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري ، تعيين ميزان بروز حاملگي هاي ناخواسته در ضمن استفاده از روش ، آگاهي بر عوارض روشها و تعيين آن دسته از روشهايي كه زنان روستايي تمايل بيشتري به استفاده از آنها دارند. مطالعه حاضر توصيفي و از نوع سنجش دانش – بينش و عملكرد (KAP) مي باشدو جامعه آماري آن را زنان واجد شرايط روستاهاي منطقه اسكو تشكيل مي دادند. از جامعه آماري مذكور 120 نفر آزموني با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد و براي جمع آوري اطلاعات از تكنيك مصاحبه با كمك گيري از ابزار پرسشنامه بعنوان راهنماي مصاحبه استفاده شد و اطلاعات لازم بصورت انفرادي جمع آوري گرديد . پس از جمع آوري داده ها ، جداول توافقي رسم گرديد و با استفاده از آزمون خي دو اهداف و فرضيه هاي مطالعه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد . هر چند بين آگاهي (سواد) والدين و تعدد فرزندان رابطه معني داري وجود داشت ولي بينش والدين در مورد تعداد فرزندان كه منأثر از فرهنگ حاكم برروستاست نقش اصلي را بازي مي كرد. نشان داده شد كه عوارض استفاده قبلي از روش پيشگيري از بارداري بيشترين نقش را در عدم استفاده از اين روشها دارد و زنان روستايي بيشتر روشهاي طولاني مدت و دائمي، مثل IUD و توبكتومي را مي پسندند و در مورد قرص وآمپول بترتيب از ناراحتيهاي عصبي و قطع قاعدگي و خونريزي شاكي بودند. ميزان حاملگي هاي ناخواسته در ضمن استفاده از روش مطمئن پيشگيري نزديك به چهار در صد برآورد شد. لذا پيشنهاد مي شود جهت بالابردن سطح آگاهي و ايجاد تغيير در بينش ساكنين مناطق روستايي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به زبان محلي تهيه شود، والدين به ادامه تحصيل فرزندان دختر تشويق شوند، مزايا و معايب روشهاي يشگيري از بارداري توضيح داده شود و زوجها درانتخاب روش ، آزادي عمل داشته باشند و سرمايه گذاري بيشتري بر روي روشهاي دائمي و طولاني مثل IUD و توبكتومي در مناطق روستايي انجام شودنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :پروین نخستین روحی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :ذبیح اله فیروزان
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 024
کلید واژه ها:تنظيم خانواده- پيشگيري از بارداري
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :294
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 04:56
آخرین تغییر :10 دی 1391 21:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...