title

بررسي سلامت روان و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 89-88

مهدوی, عبدالله and امیری, محمد and ندرمحمدی مقدم, مهریار (1390) بررسي سلامت روان و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 89-88. [ research project ]

[img]
Preview
Text
396kB

Persian Abstract

اهداف: اطلاع از چگونگی سلامت روان و وضعیت عزت نفس دانشجویان واجد اهمیت میباشد چراکه این اطلاعات پایه و اساس برگزاری دوره های آموزشی و مداخله ای در جهت ارتقاء سلامت روان و عزت نفس دانشجویان است که موجب بهبود ابعاد مختلف زندگی من جمله وضعیت تحصیلی آنها میشود. در اين تحقيق چگونگي سلامت روان و ارتباط آن با ميزان عزت نفس دانشجويان ورودي جديد دانشگاه علوم پزشكي اردبيلدر سال تحصیلی 89-88 بررسي شد. روشها: تعداد 383 نفر شامل كليه دانشجويان ورودي سال 89-88 در ترم اول از تمامي رشته هاي مورد پذيرش اين دانشگاه در طرح فوق مورد پرسشگري قرار گرفتند.ابتدا دانشجويان به پرسشنامه ويژگيهاي دموگرافيك، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پاسخ دادند و افرادي كه نمره آنها در پرسشنامه سلامت عمومي بالاتر از 23 بود بصورت انفرادي به سیاهه شخصیتی چند محوری مینه سوتا MMPI پاسخ گفتند.بعد از ورود اطلاعات به رايانه داده ها با نرم افزار SPSS از نظر آماري تجزيه و تحليل شدند. یافته ها: اطلاعات بدست آمده نشان داد ميانگين نمرات GHQ28 دانشجويان 16.08 x= بود و توزيع اين نمرات چولگي مثبت داشت و اكثر دانشجويان نمرات پاييني در اين آزمون گرفتند كه نشان دهنده نسبتا خوب وضعيت رواني كلي دانشجويان ميباشد.تعداد 76 نفر از كل افراد گروه (19.8 درصد) نمره بالاتر از 23 گرفتند و با آزمون MMPI فرم كوتاه ارزيابي شدند.از ميان خرده مقياس هاي GHQ28 خرده مقياس اختلال در عملکرد اجتماعی با ميانگين 6.98 x= به خط برش نزديك بود. در اين مقياس نمرات تعداد بيشتري از خط برش گذشت. ميانگين كل دانشجويان در پرسشنامه عزت نفس 32.25 x= شد. ارتباط بين نمرات پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 0.547 – r= در سطح 0.01 = α معني دار بود .بين نمرات كل سلامت عمومي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني‌دار بود. در مقياس مشكلات جسماني تفاوت دختران و پسران معني دار بود. بين دانشجويان بومي و غير بومي تفاوت نمرات سلامت عمومي و عزت نفس معني‌دار نبود. نمرات عزت نفس دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت معني دار وجود داشت. از 76 نفر دانشجويي كه آزمون MMPI را پاسخ دادند نمرات 5 نفر از خط برش گذشت (6.84 درصد) و نمرات 7 نفر روي خط برش بود و در كل 12 نفر در معرض آسيب رواني بودند. پيش بيني شد شيوع اختلال رواني در دانشجويان جدید الورود دانشگاه علوم پزشكي اردبيل حداقل 7 تا حداكثر 25 درصد قرار دارد . نتيجه گيري: وضعیت سلامت روان دانشجویان در حد متوسط است و برآورد میزان شیوع اختلال روانی در دانشجویان مورد بررسی با شیوع آن در کل جامعه هماهنگ است. سطح عزت نفس کلی دانشجویان هم نسبتا خوب است ولی در حد ایده ال نیست.این میزان شیوع ضرورت پرداختن به برنامه هاي پيشگيري سطح اول براي كليه دانشجويان با هدف افزايش اعتماد به نفس و سلامت روان، برگزاري برنامه هايي با هدف افزايش انگيزه و علاقه مندي در رشته هاي مختلف و تدارك خدمات درماني در سطح دوم پيشگيري و اطلاع رساني براي افراد در معرض آسيب ميتواند سلامت روان دانشجويان را بهبود بخشد.

Title

The Survey of Mental Health Status and self-esteem, in Ardabil University of Medical Sciences Students in 2009-2010

English Abstract

Background&Objective: Being informed about the mental health and self esteem of university students is a matter of significance for this information is the base of holding training and interventional courses in order to improve their mental health and self esteem which improves other aspects of their lives such as educational condition as well. In this research, the quality of mental health and its relationship with the rate of self esteem have been investigated on the students who have entered Ardabil University of Medical Science in 2009-2010 educational years. Methods: Atotal of 383 individuals including all of the students who have been acceptedin this university to participate the first semester of 2009-2010 educational years in different fields. Firstly, students answered Demographic characteristics, general health (GHQ28), and Rosenberg self esteem questionnaire, afterward those whose scores were higher than 23 in GHQ, answered the MinnesotaMultiphasic Personality Inventory (MMPI) as well. The data was statistically analyzed by SPSS software after being entered to the computer. Results: The obtained information indicates that the average score of GHQ28 for the university students is x=16.08 and the distribution of these scores has a positive skew, andthe majority of the students got low scores which generally shows a rather good mental condition among them. Among all the group members, 76 (19.8%) got a score higher than 23 who were investigated by short form of MMPI test. Among the subscales of GHQ28, social dysfunction with an average of x=6.98 was close to cut-off line. In this scale, more scores crossed the cut-off line. The total average score of students in self esteem questionnaire was x=32.25. The relationship between scores of GHQ and Rosenberg self esteem test was r=-0.547 and its significance level was =0.01. There was a significant difference between the scores of male and female students in GHQ. As to scale of physical problems, the difference between girls and boys was significant as well. The differences between scores of native and none-native students in GHQ and Rosenberg self esteem test were not significant. There was a significant difference between the scores of self esteem among the students of different fields. Among the 76 students who answered the MMPI test, the scores of 5 (6.86%) students crossed the cut-off line while the scores of 7 students were on it, generally, 12 students were exposed to mental harm. It was predicted thatthe mental disorder is prevalent between a minimum of 7% and a maximum of 25% among the new students of Ardebil University of Medical Sciences. Conclusion: The condition of Mental Health of the university students is in a medium rate and the evaluated prevalence rate of mental disorder among the investigated students was in coordination with the rate in the whole society. The general rate of self esteem between the university students is almost good bun not ideal. This prevalence rate clears the necessity of top level preventing plans for all of the university students aiming to improve their self confidence and mental health, planning programs aiming to improve their motivation and interest in various fields, preparation of second-level preventing therapeutic services, and informing the exposed individuals all in order to improve the mental health of these students.

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :عبدالله مهدوی
همکار طرح :محمد امیری
تاریخ اتمام :19 October 1389
Uncontrolled Keywords:سلامت روان، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28، عزت نفس، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی چند محوری مینه سوتا (MMPI).
کلیدواژه ها (انگلیسی):mental health, General health questionnaire (GHQ28), self esteem, Rosenberg self esteem Questionnaire, the short form of the MinnesotaMultiphasic Personality Inventory (MMPI)
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:2941
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:10 Oct 1390 09:39
Last Modified:28 Mar 1392 12:47

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...