title

برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل

امانی, فیروز ، فیروزی, پریسا ، فکرت, رامین ، صفری, حسین ، اسکندری, فرید (1390) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] متنی - نسخه چاپ شده
674kB

خلاصه فارسی

مقدمه: سرطان های دستگاه گوارش از سرطان های شایع با مرگ و میر بالایی همراه هستند. میزان بروز این سرطان ها در جوامع مختلف بسیار متفاوت بوده و خصوصیات اپیدمیولوژیک این سرطان ها در دهه های اخیر تحول اساسی داشته است. سالانه هزینه ی بالایی صرف درمان بیماران مبتلا به انواع سرطان های گوارشی به سیستم های بهداشتی تحمیل می شود که الویت بندی هزینه ها می تواند راهگشای تدوین برنامه ریزی های هر سیستم بهداشتی باشد. این مطالعه با هدف برآورد هزینه های مستقیم بیمارستانی بیماران سرطان های گوارشی ثبت شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389 انجام شده است. مواد و روش ها : جامعه ی آماری شامل کلیه ی بیماران مبتلا به انواع سرطان های گوارشی در سال 1389 بوده است. اطلاعات مورد نیاز از پرونده ی بیمارستانی بیماران اخذ و تجزیه و تحلیل توصیفی انجام شد. نتایج: 181 نفر( 3/60 % ) مرد و 119 نفر ( 7/39 % ) زن بودند. از این 300 نفر تعداد 296 نفر (6/98 % ) متأهل و 4 نفر ( 4/1 % ) مجرد بودند. 187 نفر ( 4/62 % ) از بیماران ساکن شهر اردبیل و 113 نفر (6/37 % ) ساکن سایر شهر ها بودند. میانگین کل هزینه ها در سرطان های معده، کولون، مری و ریه به ترتیب 925000، 1070000، 988000 و 721000 تومان بود. بیشترین درصد هزینه در تمام سرطان ها مربوط به هزینه ی داروی مصرف شده در بخش به ترتیب با 5/57 % ، 3/33 % ، 7/45 % و 25% بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که متوسط هزینه بیمارستانی بیماران مبتلا به سرطان های گوارشی بیشتر از استاندارد جهانی با دلار بوده است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :پریسا فیروزی
کلید واژه ها:هزینه- سرطانهای گوارشی - اردبیل
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :2953
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :11 دی 1390 12:07
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 10:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...