title

بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا ، امانی, فیروز (1390) بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Microsoft Word - نسخه چاپ شده
676kB

خلاصه فارسی

مقدمه: سنگ های ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری است. کریستالوری، رژیم غذایی، شغل، آب و هوا، سابقه فامیلی، داروها و ...از فاکتورهای موثر در تشکیل سنگهای ادراری هستند. ارتباطی بین سنگ های ادرای با رژیم غذائی تا حدودی شناخته شده است، ولی موارد ضد و نقیض در این زمینه وجود دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با مقدار مواد مغذی مصرفی و عادات تغذیه ای بیماران مبتلا به سنگ ادراری بود. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی – تحلیلی است که در سال های 1387 و 1388 بر روی 150 بیماران مبتلا به سنگ مجاری ادراری (91 مرد و 59 زن) در شهر اردبیل انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تاهل، شغل بیماران، سطح تحصیلات)، وزن، آنالیز سنگ های ادراری، نوع سنگ در گرافي، نوع سنگ(عفونی – غیر عفونی)، اقدامات پیشگیرانه و نوع آب مصرفی ثبت گردید. با استفاده از پرسشنامه های بسامد مصرف مواد غذائی و یادآمد خوراک 24 ساعته سه روز در هفته اطلاعات غذائی گرفته شد. داده ها توسط نرم افزاهای SPSS و Food Processor و برنامه آماری ANOVA آنالیز شدند. نتايج : نتایج نشان داد که شایعترین نوع سنگهاي ادراري در مردان و زنان از نوع اگزالات كلسيم و كمترين آن فسفات آمونيوم است. ارتباط معنی دار معکوسی بین میزان بتاکاروتن مصرفی و درصد سنگ اسیداوریک وچود داشت، در صورتی که ارتباط معنی دار مستقیمی بین میزان مصرف ویتامین A و فولاسین و درصد سنگ اسید اوریک مشاهده شد(05/0p<). ارتباط معنی دار مستقیمی بین مصرف پنیر و ترشیجات با سنگ فسفات کلسیم وجود داشت(05/0p<). هیچ ارتباط معنيداري بين دریافت سایر مواد مغذی و مواد غذائی با انواع سنگهاي مجاري ادراري يافت نگرديد. نتيجهگيري : مصرف برخی از مواد مغذی مانند فولاسین و ویتامینA و برخی از مواد غذائی مانند پنیر ارتباطی با بروز برخی از سنگهای ادراری دارد پس با رعايت دقيق و صحيح رژيمهاي غذايي ميتوان از بروز و ظهور بيماريها تا حدود قابل توجهي جلوگيري نمود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی حسین خانی
کلید واژه ها:سنگ مجاري ادرار ، مواد غذایی ، عادات غذایی
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
کد شناسایی :2954
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :10 دی 1390 09:02
آخرین تغییر :28 مرداد 1392 13:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...