title

بررسی میزان و علل تروما به سر در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل

امانی, فیروز and نوری, فاطمه and پیرموذن, الناز and کارجو, زهرا and متین, مریم (1390) بررسی میزان و علل تروما به سر در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - Published Version
679kB

Persian Abstract

مقدمه:ضایعات تروما یی مغز علت اصلی مرگ و بیماری زایی هستند سالانه 50000 نفر در ایالات متحده به این علت فوت می کنند که این رقم معرف بیش از 33%کل مرگ و میر های ناشی از آسیب ها است 0 تصادف با وسایل نقلیه موتوری علت اصلی این آسیب ها را تشکیل می دهد که وقوع این تصادفات در سال های اخیر در کشور ما رو به تزاید است . آمارها نشان می دهدکه ضربه به سر در هر سنی رخ می دهد ولی درسنین جوانی شیوع بیشتری دارد. ازآنجاکه کشورما ازنظر تصادفات جادهای وضعیت مناسبی ندارد وازسوی دیگر قسمت اعظم هرم سنی جمعیت جوانان ب خود اختصاص داده اند بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل همراه آسیبهای عمده درسطح منطقه کشور میتوانداطلاعات ارزنده ای در زمینه پیشگیری و اداره آسیبها به دست دهد.هدف:ما در این مطالعه قصد داریم میزان و علل تروما به سر در بیمارستان فاطمی اردبیل در سه ماهه سوم 1385 را بررسی کنیم. موارد و روش ها :در یک دوره ی سه ماهه در سال 1385 با استفاده از پرونده ی بیماران مراجعه کننده به اورژانس به علت تروما ی مغزی در بیمارستان فاطمی اردبیل داده هایی از جمله سن –جنس – مکانیزم آسیب و یافته های رادیولوژیک استخراج شد 0 شدت تروما بر اساس معیار کومای گلا سکو نمره بندی شد و داده ها با نرم افزار spss 13 آنا لیز شد آزمون آماری کای دو استفاده شدهو مقدار p کمتر از 5% معنی دار در نظر گرفته شد . نتایج :از کل 500بیمار 4/69% مذ کر و 6/30% مونث بودند و نسبت مذکر به مونث 2/2 به 1 بود . شایعترین گروه سنی 24-15 ساله بود اکثر یت بیماران شغل آزاد داشتند شایعترین مکانیزم آسیب تروما با وسایل نقلیه موتوری بود.95.6%از آسیب ها خفیف بودند ارتباط معنی داری بین نوع مکانیسم و توزیع آسیب در بیماران وجود نداشت. (p=0.0001) نتیجه گیری:این مطالعه نشان می دهد که بایستی به ضایعات ترومایی مغز در بیماران جوان توجه بیشتری داشت زیرا فعال ترین نیروهای بالقوه جامع ما را تشکیل می دهند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :الناز پیرموذن
Uncontrolled Keywords:آسیب های سر - بیماران اورژانسی - حوادث رانندگی - زخم ها و آسیب ها
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:2956
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:10 Oct 1390 08:43
Last Modified:10 Apr 1398 12:44

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...