title

تعیین فراوانی تومورهای کولورکتال در کولونوسکوپی های انجام شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از بهمن 1387 تا شهریور 1389

هوشيار, افشين ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، متین, سمیرا ، متین, المیرا ، باقری, امين (1390) تعیین فراوانی تومورهای کولورکتال در کولونوسکوپی های انجام شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از بهمن 1387 تا شهریور 1389. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] متنی - نسخه چاپ شده
678kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در سطح جهان است ودر هر سال باعث بیش از 500000 مرگ در جهان می شود.کشف و درمان زودرس این ضایعات می تواند باعث بهبودی پروگنوز سرطان های کولورکتال شود. از این رو بر آن شدیم تا با مطالعه ای فراوانی تومورهای کولورکتال را در کولونوسکوپی های انجام شده بر روی این افراد بدست آوریم. روش بررسی:این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی از نوع گذشته نکر بر روی 853 پرونده کولونوسکوپی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از بهمن 1387 تا شهریور 1389 انجام شد. اطلاعات مریوط به بیماران شامل : سن، جنس،علت مراجعه و نتیجه کولونوسکوپی در چک لیست تهیه شده ثبت و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی در قالب جدول، نمودار و آزمون t در نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: از میان 853 بیمار مورد مطالعه، 432نفر(87/50درصد) زن و 419نفر(12/49درصد) مرد بودند. 387 نفر (4/45درصد) سن کمتر از 50سال و 466 نفر (6/54درصد) سن 50 سال و بالاتر داشتند. شایع ترین علت مراجعه بیماران به ترتیب : رکتوراژی 294مورد(46/34درصد)و درد شکم 172مورد(16/20درصد)و شایع ترین شکایات در میان بیماران با ضایعات کولورکتال مشاهده شده در کولونوسکوپی به ترتیب شیوع عبارت بودند از: رکتوراژی با 26 مورد(16/54 درصد)، درد شکم با 9مورد(75/18درصد)، آنمی با 5 مورد(41/10درصد)، اسهال و یبوست هرکدام با 4 مورد(33/8درصد). از میان تمام کولونوسکوپی های صورت گرفته که 317 مورد(2/37درصد) نرمال گزارش شده است. 13 مورد(08/27درصد) از ضایعات بدخیم در کولون راست و 35 مورد (92/72درصد) در کولون چپ مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که ضایعات بدخیم به صورت شایع در کولون صعودی،عرضی، نزولی و سکوم رخ میدهد در بیماران با اندیکاسیون بررسی LGI، رکتوسیگموئیدسکوپی نمیتواند ابزار قانع کننده ای برای ما باشد و در افراد مسن و با شکایت رکتوراژی، کولونوسکوپی ابزار ارجحتری می باشد .نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :افشين هوشيار
نویسنده مسئول :سمیرا متین
کلیدواژه ها:کولورکتال، کولونوسکوپی، سکوم، سیگموئید، رکتوم
موضوعات :WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :2957
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :10 دی 1390 08:30
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 13:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...