title

بررسي چگونگي تجويز هپارين و نيل به اهداف درماني توسط چك PTT در بيماران بستري در CCU

دوستکامی, حسین ، علیارزاده, بابک ، عابدی, علی ، حسینیان, عدالت ، اسبقی نمین, زهرا (1380) بررسي چگونگي تجويز هپارين و نيل به اهداف درماني توسط چك PTT در بيماران بستري در CCU. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
398kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : خونريزی و ترومبوز داخل وريدی و آمبولی از تظاهرات شايع بالينی در بسياری از بيماريها هستند دستگاه هموستاتيک بدن معمولا با واکنشهايی که بين اجزای ديواره عروق ، پلاکت ها ، پروتئين های پلاسما تشکيل می شود مانع از اتلاف بيش از حد خون می گردد.اين بررسي برروي بيماران بستري در بيمارستان اردبيل از اول سال 1379 تا پايان اين سال انجام شده است. تعداد 1803 مورد بستري در CCU وجود داشت. براي انجام مطالعه 30% اين تعداد به روش نمونه گيري تصادفي از روي شماره پرونده انتخاب شدند. سپس بصورت تصادفي به ترتيب از هر سه پرونده يك پرونده انتخاب گرديد . در نهايت 600 شماره پرونده مشخص شد. از اين تعداد 433 پرونده در دسترس بودند. اطلاعات خام از پرونده ها به پرسشنامه انتقال و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج : اين بررسی برروی 433 بيمار بستری در بيمارستان بوعلی انجام شده است. از کل تعداد نمونه ها 7/60% زن و بقيه مرد بودند ميانگين سنی نمونه ها 6/61 سال . 42% با تشخيص آنژين ناپايدار در بيمارستان بستری بودند. 4/25% بيماران با تشخيص MI بستری شده اند و 5/9% بيماران با عنوان MI در تشخيص نهايی مرخص شده اند و پس از اين گروه قرارگرفته اند. کلا 103 بيمار فاقد انديکاسيون تجويز هپارين بوده اند ولی 46 نفر از اين بيماران (7/44%) علی رغم نداشتن انديکاسيون، هپارين دريافت کرده اند. بيشترين تعداد مربوط به آنژين ناپايدار است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسین دوستکامی
استاد مشاور :بابک علیارزاده
استاد مشاور :علی عابدی
استاد مشاور :عدالت حسینیان
نگارنده :زهرا اسبقی نمین
کلید واژه ها:هپارين ، بيمار ، انديکاسيون
موضوعات :QV فارماکولوژی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :297
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 05:12
آخرین تغییر :11 دی 1391 08:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...