title

بررسی نسبت دروس علوم پایه به دروس عمومی، اصلی و تخصصی 18 دوره تحصیلی در دانشگاه های علوم پزشکی

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، ادهم, داود ، لحنی, ژیلا (1390) بررسی نسبت دروس علوم پایه به دروس عمومی، اصلی و تخصصی 18 دوره تحصیلی در دانشگاه های علوم پزشکی. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
55kB

خلاصه فارسی

مقدمه: در اصطلاح، به مجموعه علومی که در اغلب رشته ها و شاخه های علمی به عنوان يک ابزار و زير بنا به کار می روند، علوم پايه گويند. علوم پايه در حالت كلی شامل رياضيات، فيزيك و شيمی می باشد ( در علوم پزشکی دروسی مانند میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، آناتومی و فیزیولوژی، ژنتیک و تغذیه نیز جزو علوم پایه محسوب می شود). دروس علوم پايه، بنيان علمي هر رشته تحصيلي را تشکیل ميدهند و لذا از اهميت خاصي برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین نسبت دروس علوم پایه به دروس و واحدهای عمومی، اصلی و تخصصی 18 دوره تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نیمسال اول سالتحصیلی 90 - 89 انجام گرفته است. روش کار: پژوهش حاضر يك مطالعه مروری و توصيفي است. در اين تحقيق، با استفاده از سرفصلها و آرایش دروس مصوب وزارتي، كليه دوره ها و رشته های تحصیلی ( 18 رشته ) دایر در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، چک لیست محقق ساخته است که از 6 عنوان تشکیل شده بود: نام رشته و مقطع آن، تعداد واحدهای عمومی، تعداد واحدهای علوم پایه، تعداد واحدهای دروس اصلی، تعداد واحدهای تخصصی و کارآموزی و کل واحدهای آن رشته. آنگاه با مراجعه به اداره آموزش دانشکده ها، داده های مورد نیاز با استفاده از سرفصلها و آرایش دروس مصوب وزارتي استخراج گردید و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: طبق نتايج این مطالعه، بطور میانگین، 15% دروس( نظری و عملی) دوره های تحصیلی ( 18 دوره ) موجود در دانشگاه های علوم پزشكي را دروس علوم پایه تشکیل می داد. حداقل دروس علوم پایه در دوره های کاردانی، به رشته فوریتهای پزشکی (5/12%) تعلق داشت و حداکثر دروس علوم پایه در رشته کاردانی بهداشت محیط (5/16%) بود. همچنین، حداقل دروس علوم پایه در دوره های کارشناسی به رشته فنآوری سلامت (11%) تعلق داشت و حداکثر دروس علوم پایه در رشته کارشناسی بهداشت محیط (5/25%) گنجانده شده بود. در دوره های کارشناسی ناپیوسته نیز،کمترین دروس علوم پایه به رشته مامایی مربوط می شد (12%) و بیشترین درصد دروس علوم پایه به کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط تعلق داشت. بحث و نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه درصد دروس علوم پایه مشابه درصد دروس عمومی است. از آنجایی که ارتقاء آگاهی های عمومی دانشجویان از دیگر منابع اطلاعاتی از جمله صدا و سیما، مطبوعات و سایر فعالیتهای فرهنگی میسر می باشد به نظر می رسد اهتمام در سطح وزارتخانه بمنظور افزایش نسبت دروس علوم پایه به دروس عمومی ضروری است. همچنین، علت اینکه رشته بهداشت محیط در هر سه مقطع تحصیلی بیشترین دروس علوم پایه را به خود اختصاص می داد، به احتمال زیاد، به داشتن عنوان مهندسی برای آن رشته مربوط باشد. بر اساس اين نتايج مي توان گفت كه دروس علوم پایه ارتباط زيادي با دروس اصلی و تخصصی رشته ها و به تبع آن انجام وظايف شغلي دانش آموختگان در آینده و تحقق اهداف سازماني دارد. امروزه، براي بهينه کردن و پيدايي پيشرفت در علوم، به کارگيري علوم پايه و مولکولي داراي اهميت بسياري بوده و اساس موفقيت اغلب کشورها نیز بستگي به پيشرفت در اين علوم دارد لذا افزایش دروس تدریسی مرتبط با علوم پایه برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی و رشته های مختلف بهداشتی جهت ارتقای شاخصهای بهداشتی و سلامت پیشنهاد می شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها: دروس علوم پایه ، دانشگاههای علوم پزشکی ، وزارت بهداشت
کلید واژه ها (انگلیسی):Basic science courses, University of Medical Sciences, Ministry of Health
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2986
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :09 بهمن 1390 08:44
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...