title

بررسی ميزان دانش دانشجویان بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به مفهوم عفونت و بیماری عفونی

حمیدزاده اربابی, یوسف and آقازاده, زینب and رحیمی, فاطمه and نعمتی, حامد (1390) بررسی ميزان دانش دانشجویان بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به مفهوم عفونت و بیماری عفونی. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
49kB

Persian Abstract

آموزش از ارکانی مانند دانشجو یا فراگیرنده، استاد یا فرادهنده، روش ارائه محتوا یا روش تدریس و ارزشیابی تشکیل یافته و ارزشیابی یکی از عناصر مهم آموزش محسوب می شود طوری که بدون انجام آن آموزش ناقص و ابتر خواهد ماند. ارزشیابی بطور کلاسیک به سه نوع آغازین ( تشخیصی)، ضمن آموزش یا تکوینی و پایان آموزش یا تراکمی طبقه بندی شده است. بخشي از ارزشيابي تشخیصی به ارزشيابي محتواهای قبلی ارائه شده به دانشجویان مربوط مي شود تا رفتار ورودی دانشجویان نسبت به محتواهای درس جدید و شروع سطح آموزش تصمیم گیری شود. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان دانش دانشجویان از مفهوم عفونت و بیماری عفونی و تفاوت بیماری واگیردار با غیرواگیردار انجام گردید. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش، 40 نفر از دانشجويان رشته های بهداشت عمومی و حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بودند که در مهر ماه 1390 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. انتخاب رشته ها برای نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام گرفت. کل کلاس بعنوان نمونه انتخاب شده بودند بجز کسانی که مایل به همکاری نبودند. ابزار گردآوری داده ها استفاده از یک پرسشنامه معلم ساخته بود. داده ها وارد نرم افزارSPSS گرديد و مورد تجزيه و تحليل پارامترهای آمار توصیفي قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین سنی دانشجویان 88/3±29/20سال، 80% دانشجویان مونث و 20% مذکر، نمونه ها ورودیهای 89 بودند. ميانگين نمرات به ترتیب شامل دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ترم 2 (39/1±19/3) و دانشجویانبهداشت حرفه ای ترم 2 (08/1±80/3)، بود( 4 سئوال به ارزش 8 نمره ). آزمون تی تست نشان داد که تفاوت میانگین نمرات دانش دو رشته بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای معنا دار نبود(05/0<P). آزمون ضریب همبستگي پیرسون و آزمون کای دو نشان داد که بين متغيرهايي مانند سن، جنس و رشته تحصیلی با ميزان دانش دانشجویان، همبستگي آماري معناداری وجود ندارد. بحث و نتيجه گيري:هر چند از یک نمونه 40 نفری نمی توان به کل دانشگاه تعمیم داد ولی از قدیم گفته اند مشت نمونه خروار است. زیرا، طبق نتايج اين مطالعه وضعيت فعلي دانش دانشجویان راجع به مفهوم عفونت، بیماری عفونی، تفاوت بیماری عفونی با غیر عفونی و واگیردار با غیر واگیردار رضايت بخش نيست و اين روند ممکن است بر تحقق اهداف دانشگاه در آموزش تاثير منفي بگذارد. زیرا، نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات کسب شده دانشجویان از 8 نمره، کمتر از 4 می باشد و این می تواند نشان دهنده ضعف در ارائه محتوای مناسب، ضعف روشهای تدریس یا سبکهای نادرست یادگیری دانشجویان باشد. بنظر میر رسد که محتوای درسی دروس قبل از دانشگاه عمدتا کنکور- محوری بوده و بشکل کاربردی تهیه نشده و لذا بازنگری و کاربردی نمودن محتواهای بهداشتی و پزشکی دروس دبیرستانها و بخصوص درس زیست شناسی دبیرستان و نیز گنجاندن درس جدیدی با نام "کلیات بهداشت و پزشکی کاربردی" برای دبیرستانها پیشنهاد میشود.

Title

Ardabil University of Medical Students' knowledge about the infection and infectious diseases


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
Uncontrolled Keywords:دانش ، مفهوم عفونت ، بیماری عفونی ، دانشجو
کلیدواژه ها (انگلیسی):knowledge , hnfection concept , infectious disease , student
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18

WB Practice of Medicine
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:2987
Deposited By: Dr. Yousef Hamidzadeh Arbabi
Deposited On:05 Nov 1390 14:56
Last Modified:07 Jul 1393 05:41

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...