title

بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM

فولادی, نسرین and علیمحمدی, حسین and برقی, امیر and کارجو, رضا (1390) بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
193kB

Persian Abstract

زمینه و هدف:استفاده از الگویDREEM)(Dundee Ready Education Environment Mesure به عنوان ابزار تشخیصی برای بررسی مشکلات و نیز اثر بخشی تغییر در آموزش و شناسایی تفاوت محیط واقعی با محیط مطلوب به کار می رود . این ابزار فضای محید آموزشی و یادگیری را اندازه میگیرد . هدف از این مطالعه، بررسی نظرات کارورزان و کارآموزان چهار بخش بالینی در چهار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد فضای آموزشی بود . مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی با استفاده از ابزار استانداردDREEM در چهار بخش اصلی بالینی) داخلی، کودکان، جراحی و زنان(در چهار بیمارستان دانشگاه)امام خمینی ره،بوعلی،فاطمی و علوی(انجام شد .پرسش نامه ای در حیطه فضای حاکم بر محیط آموزشی میان 120نفر کارورز)52نفر مرد و 50 نفر زن( و 140 نفر کارآموز)66 نفر مرد و 72 نفر زن( که در طول زمان مطالعه در بخش های مورد بررسی بودند توزیع شد .داده های حاصل توسط نرم افزارspss)v16( تجزیه و تحلیل گردید . نتایج:اکثریت دانشجویان 211نفر)87(بیان کردند که در فضای آموزشی قسمت های زیادی نیاز به تغییر دارد و هیچ کدام از دانشجویان احساس خوبی نسبت به فضای آموزشی نداشتند .میانگین این حیطه تفاوت معنی داری را نشان نداد .نظرات دو جنس فراگیر تفاوت معنی داری را نشان نداد .نظرات کارآموزان نسبت به کارورزان تفاوت معنی داری دو نشان نداد . نتیجه گیری:فضای حاکم بر بخش های بالینی در دانشگاه با گرایش بیشتر به سمت منفی و نامطلوب ارزیابی شد .توجه بیشتر به فضای آموزشی در رعایت اصول طراحی آموزشی و ایجاد فضای مناسب آموزشی به منظور یادگیری بهتر دانشجو ، ضروری است و از الگوی DREEM برای پایش و سنجش اصلاح و تغییر در برنامه میتوان استفاده کرد .Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین فولادی
نویسنده مسئول :رضا کارجو
Uncontrolled Keywords:الگوی DREEM ،بخش های اصلی بالینی ، فضای حاکم بر بخش های بالینی
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:2993
Deposited By: Dr Nasrin Fouladi
Deposited On:05 Nov 1390 14:47
Last Modified:31 Mar 1393 07:39

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...