title

بررسي چهار ساله موارد آبسه وفيستول آنوركتال در بيمارستان فاطمي اردبيل 76 - 73 و بهار 77

عظیمی, هرمز ، ادیب مرادی, مژده (1377) بررسي چهار ساله موارد آبسه وفيستول آنوركتال در بيمارستان فاطمي اردبيل 76 - 73 و بهار 77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
423kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : آبسه ها و فيستولهاي آنوركتال از ابتداي تاريخ پزشكي مورد توجه قرار گرفته اند. آنها از طرفي بسيار ناراحت كننده و عذاب آورند واز سوي ديگر به علل اجتماعي و فرهنگي ديرتر تحت درمان قرار مي گيرند. از آنجائي كه تا كنون اين بيماري در سطح استان مورد بررسي قرارنگرفته و نظر به شيوع نسبي آن در منطقه لزوم بررسي چگونگي پراكندگي جنسي ، سني و فصلي آن ضروري به نظر مي رسيد در اين پايان نامه ابتدا خلاصه تحقيقات و آمارهاي ارائه شده در بعضي منابع خارجي گردآوري و ترجمه گرديد و سپس اطلاعات ثبت شده در پرونده هاي بيماران در يكي از مراكز درماني استان طي چهار سال جمع آوري و پس از پرورش داده ها و بررسي نتايج، ضمن مقايسه با نتايج ذكر شده در منابع خارجي ، تحليلهائي در مورد ارتباط موارد بيماري با پارامترهاي احتمالي محيطي و اجتماعي دخيل در اين موضوع بيان گرديد و در پايان پيشنهاداتي براي ادامه كار و بدست آوردن نتايج بهتر و دقيقتر ارائه شد. روش تحقيق : دراين مطالعه، ابتدا بررسي بر روي پرونده بيماران جراحي شده در طي چهارسال (1376 – 1373) انجام گرفت كل بيماران جراحي شده در اين مدت در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل 22345 نفر بود كه از اين ميان 229 نفر تحت جراحي آبسه و فيستول آنوركتال قرار گرفته بودند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :هرمز عظیمی
نگارنده :مژده ادیب مرادی
کلید واژه ها:آبسه آنوركتال – فيستول ركتوواژينال
موضوعات :WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :301
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 06:12
آخرین تغییر :10 مهر 1393 06:53

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...