title

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به امر ازدواج، ضرورت ومعیارهای آن

حمیدزاده اربابی, یوسف and احمدی, بهزاد and قادری, رحیم and طالعی, پیمان and جعفری, رقیه (1390) بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به امر ازدواج، ضرورت ومعیارهای آن. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
54kB

Persian Abstract

زمينه و هدف:ازدواج اساس خانواده و بنيان وجود وادامه سلسله نسل انسان است،امر مقدسی است كه مورد توجه و تاكيد دین اسلام و بزرگان مكتب اسلام بوده و هست طوری كه ازدواج عامل حفظ نيمي از ايمان معرفی شده است. رسم ازدواج از ديرباز در سرزمين كهن ايران وجود داشته و در ميان قبايل و طوايف گوناگون،اشكال مختلفي به خودگرفته است. امروزه نیز بي شك يكي از دلمشغولي‌هاي مهم جوانان جامعه ماو خانواده‌هاي آن‌هاازدواج و تشكيل زندگي مستقل است. اين رسم ديرپاو مقدس،باتحول اوضاع جهان،از جمله ماشيني شدن زندگي انسان‌هاو صنعتي شدن كشورها،دست خوش دگرگوني‌هايي شده است که ایجاب میکند بادیدگاه دانشجویان علوم پزشکی مفهوم و اهمیت آن آشنا شویم.اين مطالعه باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان راجع به امر ازدواج، ضرورت، معیارها و تمایل به ازدواج در بین آنان انجام گردید. روشکار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش، دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بودندکه در مهر ماه 1390 دراین دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام گرفت. از 120 نفر مورد نظر، 92 نفر از دانشجویان داوطلب همکاری شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند. خوشبختانه از کل رشته ها در نمونه وارد شدند.ابزار گردآوری داده هااستفاده از یک پرسشنامه معلم ساخته بود. دادههاوارد نرم افزارSPSS گرديدو مورد تجزيه و تحليل آمار توصیفي قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین سنی دانشجویان8/2±97/22 سال؛37% دانشجویان مونث و63% مذکر؛ نمونه هااز میان ورودیهای 87 به بعد بودند. در خصوص آمادگی و تمایل به ازدواج با فرض فراهم بودن شرایط معمول، 67% موافق ازدواج بودند و 33% آمادگی نداشتند. 71% ازدواج را مکمل کننده انسان، 10% یک امر زیستی، 10% موجب تقویت روحیه و 9% آن را بی اهمیت معرفی کرده بودند، از بین ضرورتهای ازدواج 35% معتقد بودند که ازدواج یک ضرورت اجتماعی است، در صورتی که فقط 25% آن را یک ضرورت دینی و 12% آن را یک ضرورت فردی دانسته بودند؛ تقریبا 83% بهترین سن ازدواج را برای پسران 22 تا 28 سالگی انتخاب کرده بودند و 88% نیز بهترین سن ازدواج را برای دختران18تا 26سالگی معرفی کرده بودند. هر چند حدود 55% سن مناسب برای دختران را 22-18 سالگی انتخاب کرده بودند. برای سئوال مهمترین معیار ازدواج، 32% وضعیت عقلی و ظاهر فرد، 28% عفت و مهربانی، 28% مومن و متدین بودن و 12% نیز موقعیت خانوادگی و اجتماعی را انتخاب کرده بودند. در خصوص تصور ترس از فقر بعد ازدواج بعنوان مانع ازدواج، 83% به گزینه تاثیر زیاد، 17% به گزینه تاثیر کم نظر داده بودند. آزمون ضریب همبستگي پیرسون و آزمون کای دو نشان داد که بين متغيرهايي مانند سن،جنس و رشته تحصیلی( بغیر از رشته پزشکی) باامادگی برای ازدواج دانشجویان، همبستگي آماري معناداری وجود ندارد. بحث و نتيجه گيري:طبق نتايج اين مطالعه وضعيت فعلي آمادگی و تمایل به ازدواج دانشجویان علوم پزشکی،رضايت بخش نیست؛ دیدگاه شان نسبت به امر ازدواج، سن مناسب ازدواج و ضرورت مشاوره قبل از ازدواج مثبت است. نکته قابل توجه و مثبت در این بررسی، پاسخ دانشجویان در خصوص مهمترین معیار دانشجویان است که بیشترین پاسخ به گزینه وضع عقلی و ظاهری و کمترین جواب به گزینه موقعیت خانوادگی و اجتماعی تعلق داشت. متاسفانه، در خصوص تصور ترس از فقر بعد ازدواج بعنوان مانع ازدواج، نگرش دانشجویان تا حدی با آموزه های مکتب اسلام همپوشانی کامل ندارد. زیرا، طبق صریح آیات قرآن ترس از تصور فقر بعد از ازدواج، دلیلی محکمی برای به تاخیر انداختن ازدواج محسوب نمی شود بخصوص در زمانی که ارتکاب گناه مطرح است در حالی که درصد زیادی از دانشجویان این تصور را موثر می دانستند. با توجه به اینکه حدود 33% دانشجویان تمایل به ازدواج نداشتند، فقط 25% آنان ازدواج را یک ضرورت دینی می دانستند و نیز تصور مناسبی نسبت به ترس از فقر بعد از ازدواج نداشتند، ارتقاء باورهای دینی دانشجویان رشته های علوم پزشکی نسبت به مبانی دینی ازدواج از طریق آموزشهای رسمی و رسانه ای و نیز فراهم کردن شرایط بیشتر برای ازدواج های ساده و کم هزینه پیشنهاد میشود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
Uncontrolled Keywords:ازدواج ، معیارها ، دانشجوی علوم بهداشتی
کلیدواژه ها (انگلیسی):married , criteria, health sciences student
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:3018
Deposited By: Dr. Yousef Hamidzadeh Arbabi
Deposited On:05 Nov 1390 15:17
Last Modified:26 Jun 1397 15:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...