title

بررسي ميزان بروز بيماري كالا آزار در استان اردبيـــل

مجیدپور, علی ، مصطفی زاده, داود (1379) بررسي ميزان بروز بيماري كالا آزار در استان اردبيـــل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
477kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

852kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اينكه كشور ما در منطقه اندميك از نظر بيماري لشمانيازاحشائي قرار دارد و همچنين استان اردبيل نيز از مناطق مهم كشور از نظر بروز اين بيماري مي باشد ، لذا برآن شديم تا با انجام اين تحقيق ميزان بروز اين بيماري را در سطح استان بدست آورده و نحوه توزيع بيماري مذكوز برحسب گروههاي سني ، جنس، فصل سال و شغل خانواده را مشخص نمائيم. همچنين در اين تحقيق شايعترين علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي بيماران را نيز يادآور شده ايم. اين تحقيق كه يك مطالعه توصيفي است در سال 1378 هجري شمسي و در واحد مبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت استان اردبيل انجام شده است . نتايج ذيل بدست آمد: در اين بررسي 127 بيمار مبتلا به بيماري كالاآزار كه با استفاده از روش انجام آزمايش D.A.T و بررسي لام مغز استخوان تشخيص داده شده است ، وجود دارند كه 79 نفر يا 2/62% از بيماران مذكر و 48 نفر يا 8/37% از بيماران مؤنث بوده اند. ازنظر شيوع جنسي : 34 نفر يا 77/26% ازبيماران سن كمتر از يكسال ، 57 نفر يا 88/44% از بيماران در سنين بين 2-1 سال ، 25 نفر يا 68/19% از بيماران در سنين بين 5 – 3 سال و 11 نفر يا 66/8% از بيماران سن بيشتر از 5 سال داشته اند. از نظر محل سكونت : 36 نفر يا 36/28% از بيماران ساكن مناطق شهري ، و 91 نفر يا 64/71% از بيماران ساكن مناطق روستائي بوده اند. از نظر شهرستان محل سكونت : بيشترين تعداد بيماران از شهرستان مشگين شهر با 60 نفر و كمترين تعداد از شهرستان پارس آباد و با 2 نفر بوده است . تعداد بيماران شهرستان گرمي 52 نفر، شهرستان بيله سوار 8 نفر و شهرستان اردبيل 5 نفر بوده است . اين بيماري از شهرستانهاي نمين ، كوثر ، خلخال ، و نير گزارش نشده است. از نظر شيوع فصلي : فصل زمستان با 49 نفر يا 58/38% بيماران ، بيشترين شيوع را داشته و فصل پاييز با 15 نفر يا 81/11% بيماران از كمترين شيوع برخوردار بوده است. تعداد بيماران فصل تابستان 33 نفر يا 98/25% از بيماران و تعداد بيماران فصل بهار 30 نفر يا 62/23% بوده است. از لحاظ شغل خانوادگي بيماران : مشخص گرديد كه 78 نفر يا 4/61% از بيماران داراي شغل دامداري و كشاورزي بوده و 2 نفر يا 6/1% از بيماران بيكار بوده اند. از نظر علائم باليني بيماران : تب طول كشيده بمدت بيش از 2 هفته در 100% موارد وجود داشته، ظاهر رنگ پريده در 75% بيماران،اسپلنومگالي در 70% بيماران ، هپاتومگالي در 10% بيماران، لنفادنوپاتي در 5% بيماران و پتنشي و پورپورا در 2% بيماران ملاحظه شده است. از نظر يافته هاي آزمايشگاهي : كم خوني در 75% از بيماران ، D.A.T مثبت در 70% بيماراني كه آزمايش درآنها انجام شده ، لكوپنيا در 20% بيماران ، ترمبوسيتوپنيا در 2% بيماران افزايش ترانس آمنيازها در 5% بيماران وجود داشته است. ميزان بروز : اين مطالعه مشخص نمود كه ميزان بروز بيماري كالاآزار در سال 1378 در استان اردبيل 08/1 نفر در هر ده هزار نفر بوده است . ميزان بروز برحسب شهرستان محل سكونت : ميزان بروز در شهرستان گرمي 5 نفر در هر ده هزار نفر جمعيت و شهرستان اردبيل 108/0 نفر در هر ده هزار نفر جمعيت مي باشد كه به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان بروز است . اين ميزان در شهرستان بيله سوار 34/1 نفر شهرستان پارس آباد 15/0 نفر و مشگين شهر 6/3 نفر درهر ده هزار نفر جمعيت مي باشد. ميزان بروز برحسب محل سكونت ( شهر يا روستا ): به ترتيب 62/0 و55/1 نفر در هر ده هزار نفر جمعيت شهري و روستائي بوده است. روش تحقيق : اين مطالعه با بررسی و مرور پرونده بيماران ارجاع داده شده به واحد مبارزه با بيماريهاي واگير استان و پرونده هاي بيماران بستري شده در بيمارستانهاي استان انجام گرديده است. تمام بيماراني كه از اول سال 1378 تا پايان اين سال به روش انجام آزمايش D.A.T و يا مشاهده لام مغز استخوان تشخيص داده شده اند، گروه مورد مطالعه ما را تشكيل مي دهند. در اين مطالعه مبناي كار، آمار جمعيتي رسمي استان بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 هجري شمسي كه در سازمان برنامه و بودجه استان وجود داشت ، مي باشد. البته طبق گزارشهاي رسمي موجود در همين سازمان و سازمان ثبت واحوال استان تعداد افراد زير يكسال استان طي سال 1378 هجري شمسي 721/24 نفر بوده است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی مجیدپور
نگارنده :داود مصطفی زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 007
کلید واژه ها:بيماري كالاآزاري – تظاهرات باليني – علائم آزمايشگاهي
موضوعات :WB پزشکی عملی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :302
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 06:18
آخرین تغییر :10 مهر 1393 08:30

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...