title

بررسي تاثیر کلاسهای آموزش اصناف بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی اردبيل

حضرتی, صادق ، مرادی, مینا ، آرویش, الهام ، فتحی, پروین ، کریمی, رامین (1390) بررسي تاثیر کلاسهای آموزش اصناف بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی اردبيل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
34kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: آموزش صنوف از برنامه هايي است كه در بهبود بهداشت مواد غذايي موثر است .ازطرفي اطلاع ازسطح آگاهي، نگرش و عملكرد بهداشتي متصديان مواد غذايي مديريت بهداشت محيط را تسهيل مي كند. اين تحقيق با هدف تعیین تاثیر کلاسهای آموزش اصناف بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع case – control گذشته نگر می باشد. كه در آن آگاهي،نگرش و عملكرد 200 نفر از شاغلين صنوف مختلف مورد بررسي قرار گرفت ابزار پژوهشی پرسشنامه و چک لیست بود ، داده ها با استفاده از نرم افزار16SPSS و با آزمون آماریsamples T-test Independent، paired samples T-test و Excell مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی در متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره آگاهی در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 47/6 و 14/6 ، نمره نگرش 4/17 و 03/17 و نمره عملکرد 81/28 و 45/24 بدست آمد. در سطح بندی نیز مشخص شد که سطح آگاهی ونگرش و عملکرد گروه مورد از گروه شاهد بهتر بود. نتیجه گیری: آموزشگاه های اصناف توانسته اند در بهبود عملکرد متصدیان موثر واقع شوند اما در مورد آگاهی و تغییر نگرش تاثير نامحسوس است. آموزشهای ارايه شده در دو آموزشگاه موجود نسبت به یکدیگر برتری ندارند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :صادق حضرتی
نویسنده مسئول :مینا مرادی
کلید واژه ها:آگاهی ، نگرش ، عملکرد ، دوره ویژه بهداشت عمومی ، اردبیل
کلید واژه ها (انگلیسی):Ardabil , Specific Public Health course , knowlede , Attitude, Practicem
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :3031
ارائه شده توسط : دکتر صادق حضرتی
ارائه شده در تاریخ :06 بهمن 1390 09:12
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 10:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...