title

بررسی الگوی مصرف آنتي بيوتيك در کودكان بستري با توجه به معيارهاي بالينی و پاراكلينيك در بيمارستان علي اصغر (ع) در مرداد و شهريور 79

غفوریان, بیژن ، براک, منوچهر ، فهیمی, حمید ، پناهی, فریبا (1380) بررسی الگوی مصرف آنتي بيوتيك در کودكان بستري با توجه به معيارهاي بالينی و پاراكلينيك در بيمارستان علي اصغر (ع) در مرداد و شهريور 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
539kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : هدف از اين مطالعه بررسي مصرف آنتي بيوتيكها و مقايسه آن با علايم باليني و پاراكلينيك است كه در 300 كودك بستري در بخش كودكان علي اصغر (ع) اردبيل در مرداد و شهريور سال 79 انجام گرفت كه اين تعداد بر اساس گروههاس سني زير 30 روزگي ، 31 روزگي تا 90 روزگي ، 3 ماهگي تا 1 سالگي ، از 1 سالگي تا 2 سالگي ، 2 سالگي تا 5 سالگي ، 5 سالگي تا 10 سالگي ، از 10 سالگي تا 14 سالگي تقسيم بندي شده اند. مطالعه انجام شده از نوع توصيفي و پردازش آماري داده ها با استفاده از نرم افزارspss انجام گرفته كه با تكوين و تشكيل پرسشنامه از روي پرونده بيماران با معيار قرار گرفتن يكسري پار امترهاي مختلف اعم از سن ، جنس ، مصرف آنتي بيوتيك قبل از ورود به بخش ، آنتي بيوتيك تجويز شده در روز اول بستري توسط انترن بخش و آنتي بيوتيك تجويز شده در روزهاي بعدي بستري توسط متخصص محترم اطفال و مقايسه آنتی بيوتيكهای تجويزی با علايم بالينی و نتايج پاراكلينيك انجام گرفت. 6/16% بيماران بستری در سنين 30-0 روزگی ، 14% در سنين 90-31 روزگی ، 3/14 درصد در 3 ماه – 1 سالگی ، 3/12% در 1 سال – 2 سالگی ، 3/25 % در 2-5 سالگی ، 19% در 5-10 سالگی و 3/8% در 10-14 سالگی قرارگرفتند. در اين مطالعه 6/87% بيماران بستری قبل از ورود به بخش آنتی بيوتيك دريافت نكرده بودند ولی در 3/12% بيماران بستری در يافت آنتی بيوتيك ذكر شد كه اين مورد با توجه به اين كه از شرح حال بيماران بستری درآورده شده احتمال خطا بيشتر است چون در اخذ شرح حال احتمال فراموشی Alert نبودن پدران و مادران تا خود كودكان بزرگتر در مورد مصرف آنتي بيوتيك وجود دارد. آنتي بيوتيك تجويزي در روز اول كه بيشتر توسط انترن بخش صورت گرفته آمپي سيلين با 66% در رديف اول – جنتاميسين با 3/35% در رديف دوم و كفلين با 18% در رديف سوم مي باشد. در روزهاي بعدي بستر كه تجويز آنتي بيوتيك توسط متخصص محترم صورت گرفته آمپي سيلين با 62% در رديف اول – جنتاميسين با 35% در رديف دوم و كفلين با 21% در رديف سوم قرار دارد. 6/20% بيماران به مدت 3 روز آنتي بيوتيك دريافت كرده كه در رديف اول بود و دريافت آنتي بيوتيك بيش از 2 هفته با 3/1% در رديف نهايي قرار دارد. 3/50% بيمارانيكه آنتي بيوتيك دريافت كرده بودند با علايم باليني نظير تب ، سرفه ، تنگي نفس ، تطابق داشتند. 3/45% بيماراني كه آنتي بيوتيك دريافت كرده بودند يافته اي در پاراكلينيك به نفع دريافت آنتي بيوتيك نظير تغييراتي در Cxray يا تغييراتي در CBC - آزمايش ادرار – S/E-CSF داشتند، ولي در 7/54% بيماران تغييراتي در پاراكلينيك يافت نشد. روش تحقيق : تعداد 300 پرونده بستري در بخشهاي بيمارستان كودكان علي اصغر از نظر تجويز آنتي بيوتيكها و مقايسه آن با علائم باليني و پاراكلينيك تحت بررسي قرار گرفتند . مطالعه انجام شده از نوع توصيفي و پردازش آماري با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته كه با تكوين و تكميل پرسشنامه روي پرونده بيماران بستري در ماههاي مردادو شهريور 79 انجام گرفت اين بيماران كه به علل مختلف بستري شدند از نظر دريافت آنتي بيوتيك مورد بررسي قرار گرفتند .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بیژن غفوریان
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :حمید فهیمی
نگارنده :فریبا پناهی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 028
کلید واژه ها:مصرف آنتي بيوتيكها – کودکان – تب - تنفس
موضوعات :QV فارماکولوژی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :304
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 06:32
آخرین تغییر :11 دی 1391 08:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...