title

بررسي ميزان شيوع شوك سپتيك و سير باليني و پاسخ به درمان و پيش آگهي آن در ICU بيمارستان فاطمي اردبيـل در شش ماه اول سال 79

انتظاری, مسعود ، عبادی, حمید ، قدرتی, محمدرضا ، امانی, فاطمه (1380) بررسي ميزان شيوع شوك سپتيك و سير باليني و پاسخ به درمان و پيش آگهي آن در ICU بيمارستان فاطمي اردبيـل در شش ماه اول سال 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
408kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: دراين مطالعه گذشته نگر توصيفي ميزان شيوع شوك سپتيك در بيماران بستري شده در ICU بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در طول 6 ماه اول سال 79 بررسي شد . تمامي بيماران بستري شده در طول اين مدت بعنوان نمونه وارد مطالعه شدند كه 200 بيمار بودند و از 200 موردي كه مورد مطالعه قرار گرفت نتايج زير بدست آمد. 7% افراد مورد مطالعه دچار sepsis ، 5/3% دچار sever.sepsis و 5/2% دچار septic shock شدند كه در محدوده سني 20-0 سال در مقايسه با سنين بالاتر ميزان شيوع بالاتر است. ميزان شيوع اين بيماريها در جنس مذكر در مقايسه با مونث بالاتر بود ( به ترتيب 85/13% و43/11%). هرچه طول مدت بستري بيماران بيشتر بوده ميزان شيوع بالاتر بوده است . به طوري كه در كساني كه به مدت 5-1 روز بستري بوده اند 20/9% و در كساني كه به مدت 20-15 روز بستري بوده اند ميزان شيوع 50% بوده است. ميزان شيوع اين بيماريها در كساني كه سابقه بيماري زمينه اي مزمن داشتند 32/10% و در افرادي كه اين سابقه را نداشتند 22/22% بود. ميزان شيوع اين بيماريها در كساني كه سابقه مصرف دارو داشتند 24/12% و در افرادي كه اين سابقه را نداشتند 25/13% بود. ميزان مرگ ومير به علت اين بيماريها 6/34% و بهبودي 4/65% بود كه در sepsis ميزان مرگ و مير 2/14% در sever sepsis 85/42% و در شوك سپتيك 80% بوده است ميزان مرگ و مير به علت اين بيماريها در مردان 44/44% و در زنان 5/12% بوده است ، ميزان مرگ ومير به علت اين بيماريها در افرادي كه سابقه بيماري زمينه اي داشتند 50% و در كساني كه اين سابقه را نداشتند 25% بوده است . ميزان مرگ ومير به علت اين بيماريها در محدوده هاي سني 20-0 سال و 60-40 سال در بيشترين حد بوده و به ترتيب 85/42% و 50% بوده است. روش تحقيق: اين مطالعه به صورت توصيفي و گذشته نگر جهت بررسي ميزان شيوع سپتيك و سير باليني و پاسخ به درمان و پيش آگهي آن در 6 ماه اول 79 در ICU بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل طراحي و اجرا گرديد. تمام پرونده هاي بيماران بستري شده در ICU بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل از تاريخ 1/1/79 تا 31/6/79 مطالعه شده و براي اين بيماران پرسشنامه طرح تكميل شده و پس از تكميل پرسشنامه بررسي شدندنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مسعود انتظاری
استاد مشاور :حمید عبادی
استاد مشاور :محمدرضا قدرتی
نگارنده :فاطمه امانی
کلید واژه ها:شوک سپتيک – مرگ و مير- Sepsi
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :305
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 06:38
آخرین تغییر :11 دی 1391 08:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...